21.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 376/24


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2013/C 376/15

1.

Komissio vastaanotti 16 päivänä joulukuuta 2013 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla brittiläinen yritys Investindustrial IV, LP (Investindustrial) ja yhdysvaltalainen yritys KKR & Co., LP (KKR) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä Resort Holdings BV (Resort Holdings), joka käyttää määräysvaltaa espanjalaisessa yrityksessä Port Aventura Entertainment SAU, ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Investindustrial: pääomasijoitusrahasto, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin pääasiassa Etelä-Euroopassa,

KKR: pääomasijoitusrahasto, joka tarjoaa vaihtoehtoisia omaisuudenhoitopalveluja ja pääomamarkkinaratkaisuja,

Resort Holdings: huvipuisto- ja teemapuistotoiminta Espanjassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).