12.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 362/62


EHDOTUSPYYNTÖ 2013 – EAC/S11/13

Erasmus+ -ohjelma

(2013/C 362/04)

Lykkäävä lauseke

Euroopan unionin lainsäätäjä ei ole vielä hyväksynyt Euroopan komission 23. marraskuuta 2011 esittämää EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmaa vuosiksi 2014–2020, jäljempänä ’ohjelma’. Komissio on kuitenkin päättänyt julkaista tämän ehdotuspyynnön, jotta ohjelmaa voidaan alkaa toteuttaa kitkattomasti heti, kun EU:n lainsäätäjä on hyväksynyt sen perussäädöksen, ja jotta mahdolliset Euroopan unionin tuen saajat voisivat valmistella ehdotuksensa hyvissä ajoin.

Lisäksi tämän ehdotuspyynnön täytäntöönpano edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

unionin lainsäätäjä hyväksyy ohjelman perustamista koskevan perussäädöksen ilman merkittäviä muutoksia,

perussäädöksessä perustettu ohjelmakomitea antaa myönteisen lausunnon tai ei esitä vastalausetta,

komissio hyväksyy vuoden 2014 vuotuisen työohjelman ohjelmakomitean kuulemisen jälkeen sekä

vuoden 2014 talousarvioesityksessä esitetyt määrärahat tulevat käytettäväksi sen jälkeen, kun budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion, tai jos talousarviota ei hyväksytä, väliaikaisten kahdestoistaosien mukaisesti.

Sen vuoksi tämä ehdotuspyyntö ei sido komissiota oikeudellisesti. Jos unionin lainsäätäjä tekee perussäädökseen huomattavia muutoksia, hankintaviranomaisella on oikeus luopua tästä ehdotuspyynnöstä tai peruuttaa se ja käynnistää muita sisällöltään ja määräajaltaan erilaisia ehdotuspyyntöjä.

1.   Johdanto ja tavoitteet

Tämä ehdotuspyyntö perustuu unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman (Erasmus+ -ohjelman) perustamisesta annettavaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen ja on riippuvainen sen hyväksymisestä. Ohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Erasmus+ -ohjelman erityistavoitteet luetellaan asetuksen 5, 11 ja 16 artiklassa.

2.   Toimet

Tämä ehdotuspyyntö kattaa seuraavat Erasmus+ -ohjelman toimet:

 

Avaintoimi 1 – oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Henkilöiden liikkuvuus koulutus- ja nuorisoalalla

Yhteinen maisterintutkinto

Laajamittaiset eurooppalaiseen vapaaehtoistyöhön liittyvät tapahtumat

 

Avaintoimi 2 – innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö

Strategiset kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla

Tietoyhteenliittymät

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

 

Avaintoimi 3 – politiikan uudistamisen tuki

Jäsennelty vuoropuhelu: Nuorten ja nuorisoalan päättäjien tapaaminen

 

Jean Monnet -toiminnot

Jean Monnet -oppituolit

Jean Monnet -moduulit

Jean Monnet -osaamiskeskukset

Jean Monnet -tuki laitoksille ja yhdistyksille

Jean Monnet -verkostot

Jean Monnet -hankkeet

 

Urheilu

Yhteistyökumppanuudet urheilun alalla

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

3.   Tukikelpoisuus

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet, jotka toimivat koulutuksen, nuorison tai urheilun alalla, voivat hakea rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta. Lisäksi nuorisoryhmät, jotka ovat aktiivisesti mukana nuorisotyössä mutteivät välttämättä nuorisojärjestössä, voivat hakea rahoitusta nuorten ja nuorisotyöntekijöiden oppimiseen liittyvän liikkuvuuden sekä nuorisoalan strategisten kumppanuushankkeiden puitteissa.

Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat (1):

Seuraavat ohjelmamaat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimiin:

Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota

EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja (2)

EU:n ehdokasmaat: Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (3)

Sveitsin valaliitto (4)

Lisäksi tietyt Erasmus+ -ohjelman toimet ovat avoinna kumppanimaiden organisaatioille.

Lisätietoja osallistumisesta saa Erasmus+ -ohjelman oppaasta.

4.   Laadulliset valintaperusteet

Tähän ehdotuspyyntöön sisältyviä toimia koskevia hakemuksia arvioidaan seuraavin perustein:

 

Avaintoimi 1, avaintoimi 3, urheilu (voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat):

Hankkeen merkitys

Hankkeen suunnittelun ja täytäntöönpanon laatu

Vaikutus ja tulosten levittäminen

 

Avaintoimi 2, Jean Monnet, urheilu (yhteistyökumppanuudet urheilun alalla):

Hankkeen merkitys

Hankkeen suunnittelun ja täytäntöönpanon laatu

Hankeryhmän ja yhteistyöjärjestelyjen laatu

Vaikutus ja tulosten levittäminen

Lisätietoja laadullisten valintaperusteiden soveltamisesta erityistoimiin saa Erasmus+ -ohjelman oppaasta.

5.   Määrärahat ja hankkeiden kesto

Tämän ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä 1 507,3 miljoonaa euroa:

Koulutus

:

1 305,3 miljoonaa euroa

Nuoriso

:

174,2 miljoonaa euroa

Jean Monnet

:

11,2 miljoonaa euroa

Urheilu

:

16,6 miljoonaa euroa

Myönnettävän tuen määrä ja hankkeiden kesto vaihtelee mm. sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja kuinka monta kumppania hankkeeseen osallistuu.

6.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Kaikki seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat päättyvät klo 12 (keskipäivällä) Brysselin aikaan.

Avaintoimi 1

Henkilöiden liikkuvuus koulutus- ja nuorisoalalla (kaikki)

17. maaliskuuta 2014

Henkilöiden liikkuvuus yksinomaan nuorisoalalla

30. huhtikuuta 2014

Henkilöiden liikkuvuus yksinomaan nuorisoalalla

1. lokakuuta 2014

Yhteinen maisterintutkinto

27. maaliskuuta 2014

Laajamittaiset eurooppalaiseen vapaaehtoistyöhön liittyvät tapahtumat

3. huhtikuuta 2014


Avaintoimi 2

Strategiset kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla (kaikki)

30. huhtikuuta 2014

Strategiset kumppanuushankkeet yksinomaan nuorisoalalla

1. lokakuuta 2014

Tietoyhteenliittymät/Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

3. huhtikuuta 2014

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

3. huhtikuuta 2014

2. syyskuuta 2014


Avaintoimi 3

Nuorten ja nuorisoalan päättäjien tapaaminen

30. huhtikuuta 2014

1. lokakuuta 2014


Jean Monnet -toiminnot

Oppituolit, moduulit, osaamiskeskukset, tuki laitoksille ja yhdistyksille, verkostot, hankkeet

26. maaliskuuta 2014


Urheiluun liittyvä toiminta

Yhteistyökumppanuudet urheilun alalla

15. toukokuuta 2014

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

14. maaliskuuta 2014

15. toukokuuta 2014

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusten jättämisestä saa Erasmus+ -ohjelman oppaasta.

7.   Täydelliset tiedot

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet mukaan luettuina, löytyvät Erasmus+ -ohjelman oppaasta seuraavasta internet-osoitteesta: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Erasmus+ -ohjelman opas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.


(1)  Lukuun ottamatta Jean Monnet -toimia, joihin voivat osallistua korkeakoulut kaikkialta maailmasta.

(2)  Islannin, Liechtensteinin ja Norjan osallistuminen edellyttää ETA:n sekakomitean päätöksen tekemistä. Jos Erasmus+ -asetusta ei ole sisällytetty ETA-sopimukseen tukipäätöksen tekemishetkellä, kyseisestä maasta tuleville osallistujille ei myönnetä rahoitusta eikä niitä oteta huomioon yhteenliittymien tai kumppanuuksien vähimmäiskoon osalta.

(3)  Turkin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osallistuminen tähän ehdotuspyyntöön edellyttää, että komission ja näiden maiden toimivaltaisten viranomaisten välillä allekirjoitetaan yhteisymmärryspöytäkirja. Jos yhteisymmärryspöytäkirjaa ei ole allekirjoitettu tukipäätöksen tekemishetkellä, kyseisestä maasta tuleville osallistujille ei myönnetä rahoitusta eikä niitä oteta huomioon yhteenliittymien tai kumppanuuksien vähimmäiskoon osalta.

(4)  Sveitsin valaliiton osallistuminen edellyttää kahdenvälisen sopimuksen tekemistä tämän maan kanssa. Jos kahdenvälistä sopimusta ei ole allekirjoitettu tukipäätöksen tekemishetkellä, Sveitsin valaliitosta tuleville osallistujille ei myönnetä rahoitusta eikä niitä oteta huomioon yhteenliittymien tai kumppanuuksien vähimmäiskoon osalta.