26.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 326/s2


LUKIJALLE

Tämä julkaisu sisältää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sekä niiden pöytäkirjojen ja liitteiden konsolidoidut toisinnot, sellaisina kuin ne ovat niihin 13 päivänä joulukuuta 2007 allekirjoitetulla ja 1 päivänä joulukuuta 2009 voimaan tulleella Lissabonin sopimuksella tehtyjen muutosten jälkeen. Se sisältää myös Lissabonin sopimuksen hyväksyneen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyt julistukset.

Tämä julkaisu sisältää lisäksi Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan tuoman muutoksen.

Tämän julkaisu käsittää myös Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission Strasbourgissa 12 päivänä joulukuuta 2007 julistaman Euroopan unionin perusoikeuskirjan (EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1). Tämä teksti käsittää mukautettuna 7 päivänä joulukuuta 2000 julistetun perusoikeuskirjan ja korvaa sen 1 päivästä joulukuuta 2009 eli Lissabonin sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vuonna 2007 julistetulla perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla.

Tämä julkaisu on tarkoitettu aineiston käyttöä helpottavaksi välineeksi, eikä se ole Euroopan unionin toimielimiä sitova.