27.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/2


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

2012/C 223/02

Image

Monacon liikkeeseen laskeman kahden euron arvoisen uuden erikoisrahan kansallinen puoli

Eurokolikoilla on laillisen maksuvälineen asema koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikki eurokolikoiden uudet ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat helmikuun 10 päivänä 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat yhteisön kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseenlasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan kaksi euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten kahden euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa: Monaco

Aihe: Lucien I GRIMALDIN perustaman Monacon suvereniteetin 500-vuotisjuhla.

Kuvaus ulkoasusta: Kolikon sisäosassa on Lucien Ier GRIMALDin profiili vasemmalle. Sanat ”SOUVERAINETE DE MONACO” ovat kaaressa kuvan yläpuolella kolikon sisäosan ylemmällä reunalla vuosilukujen ”1512” ja ”2012” välissä. Tekstin alkuun ja loppuun on kaiverrettu kaksi koristeellista yksityiskohtaa. Alaosassa runsaudensarvi, ”Monnaie de Paris” -rahapajatunnus ja kaiverruspajan ”fleurette”-tunnus reunustavat kuvaa tässä järjestyksessä vasemmalla sekä oikealla puolella. Rahapajatunnuksen yläpuolella on kaiverrus ”Lucien Ier”.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä:

Liikkeeseenlaskun ajankohta:


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikki vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).