27.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 122/19


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6339 – Freudenberg & CO/Trelleborg/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 122/07

1.

Komissio vastaanotti 2 päivänä huhtikuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Freudenberg & Co. KG (Freudenberg) ja ruotsalainen yritys Trelleborg AB (Trelleborg) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan äskettäin perustetussa saksalaisessa yhteisyrityksessä Trelleborg Vibracoustic (TVJV) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Freudenberg: tiivisteiden, värähtelyteknologiakomponenttien, suodattimien, nonwoven-kuitujen, irrotusaineiden, erityisvoiteluaineiden ja mekatroniikkatuotteiden kehittäminen ja valmistus,

Trelleborg: autoteollisuuden ja muun teollisuuden sovelluksiin tarkoitettujen tärinänvaimennusjärjestelmien, ajoneuvojen äänenvaimennusjärjestelmiin liittyvien tuotteiden ja ratkaisujen, rengasjärjestelmien ja teollisuuden nestejärjestelmien valmistus sekä polymeereihin perustuvat asiakaskohtaiset ratkaisut,

TVJV: henkilöautojen, linja-autojen ja kuorma-autojen tärinänvaimennusjärjestelmien kehittäminen, valmistus ja myynti.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6339 – Freudenberg & CO/Trelleborg/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).