9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/32


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 71/09

1.

Komissio vastaanotti 5 päivänä maaliskuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla alankomaalaiset yritykset Sortiva B.V. (Sortiva) ja Remondis Nederland B.V. (Remondis) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan alankomaalaisissa yrityksissä Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. (Sortiva P&K) ja Stam Papier-Recycling B.V. (Stam) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Remondis: paperin, pahvin ja muiden jätelajien kerääminen, erottelu ja lajittelu,

Sortiva: vaarattomien jätelajien, kuten puun ja purkujätteen erottelu, lajittelu ja kierrätys,

Sortiva P&K: paperin ja pahvin erottelu ja lajittelu,

Stam: paperin ja pahvin kerääminen, erottelu ja lajittelu sekä arkistojen tuhoaminen.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).