14.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/19


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 12/07

1.

Komissio vastaanotti 6 päivänä tammikuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalaiseen yhtymään Rethmann AG & Co. KG (Rethmann Group) kuuluva saksalainen yritys Saria Bio-Industries AG & Co. KG (Saria) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä Teeuwissen Holding B.V. (Teeuwissen), espanjalaisessa yrityksessä Jagero Holding II, S.L. (Jagero II), alankomaalaisessa yrityksessä Quintet Beheer B.V. (Quintet) ja espanjalaisessa yrityksessä Bioibérica, SA (Bioibérica) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Saria: eläinperäisten sivutuotteiden keräys ja jalostus proteiinijauhoiksi ja rasvoiksi sekä elintarvikejätteen keräys ja jalostus biokaasun tuotannossa käytettäväksi,

Teeuwissen: makkarasuolten tuotanto ja teurastamoiden sivutuotteiden osto ja jalostus eri teollisuudenalojen käyttöön,

Jagero II: holdingyhtiö, joka omistaa yrityksiä makkarasuolten tuotannon ja teurastamoiden sivutuotteiden jalostuksen alalla,

Quintet: holdingyhtiö, jolla on osuuksia yrityksistä, joilla on EU:n ulkopuolella vain vähäistä toimintaa teurastamoiden sivutuotteiden jalostuksen alalla,

Bioibérica: vaikuttavien farmaseuttisten aineiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuotanto ja markkinointi.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).