15.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 47/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 47/06

1.

Komissio vastaanotti 8 päivänä helmikuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla tanskalaiseen yhtymään AP Møller-Maersk A/S (APMM) kuuluva yritys APM Terminals BV (APMT) ja ranskalainen yritys Bolloré SA (Bolloré) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ghanalaisessa yrityksessä Meridian Port Services Limited (Meridian Port Services) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

APMM: konttiterminaalien kehittäminen ja konttiterminaalitoiminta sekä niihin liittyvien toimintojen harjoittaminen maailmanlaajuisesti, linjaliikenteen konttikuljetukset, sisämaakuljetukset ja logistiikka, satamahinaus, tankkerit, öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto, vähittäismyynti ja lentokuljetukset,

Bolloré: maailmanlaajuiset kuljetus- ja logistiikkapalvelut, muovikalvojen, lippuautomaattien, paristojen ja sähköajoneuvojen valmistus, polttoaineiden jakelu Euroopassa, viestintä ja media, mainonta sekä Kamerunissa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa sijaitsevien viljelysten kaupallistaminen,

Meridian Port Services: ghanalaisessa Tema Port -satamassa sijaitsevan konttiterminaalin kehittäminen ja hallinnointi ja sen toiminnan harjoittaminen sekä kyseisiin toimintoihin liittyvät palvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).