11.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 217/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 217/03

Komissio päätti 6 päivänä elokuuta 2010 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32010M5909. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.