31.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/41


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5173 — STM/NXP/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 134/12)

1.

Komissio vastaanotti 23. toukokuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla alankomaalaiset yritykset STMicroelectronics NV (STM) ja NXP BV (NXP) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan äskettäin perustetussa yhteisyrityksessä.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

STM: puolijohdetuotteet,

NXP: puolijohdetuotteet,

yhteisyritys: matkaviestinalan puolijohdetuotteet.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5173 — STM/NXP/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.