8.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 211/6


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 18.7.2007 — Puolan tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-460/05) (1)

(Direktiivi 2005/36/EY - Ammattipätevyyden tunnustaminen - Yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat - Kätilöt - Puolalaisiin tutkintotodistuksiin sovellettavat erityissäännöt - Pätevyys - Perusteluvelvollisuus - Säätäminen liittymisasiakirjassa)

(2007/C 211/09)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Puolan tasavalta (asiamiehet: J. Pietras, M. Szpunar ja M. Brzezińska)

Vastaajat: Euroopan parlamentti (asiamiehet: U. Rösslein ja A. Padowska) ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M.C. Giorgi Fort, R. Szostak ja F. Florindo Gijón)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: H. Støvlbæk ja A. Stobiecka-Kuik)

Oikeudenkäynnin kohde

Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (EUVL L 255, s. 22) 33 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 3 kohdan kumoaminen — Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan ja kätilön pätevyydestä Puolassa annettujen asiakirjojen osalta saavutettuja oikeuksia koskeva erityisjärjestelmä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Puolan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 60, 11.3.2006.