21.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 169/29


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 169/10)

1.

Komissio vastaanotti 13. heinäkuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen sen käsiteltäväksi asetuksen 22 artiklan 3 kohdan nojalla siirretystä ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalainen yritys Apax Partners S.A. (Apax) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan norjalaisessa yrityksessä Telenor Satellite Services AS (TSS) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Apax: sijoitusrahasto. Apaxin määräysvallassa on erityisesti ranskalainen France Telecom Mobile Satellite Communications (FTMSC), joka tarjoaa satelliittiteleviestintäpalveluita,

TSS: satelliittiteleviestintäpalvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (numero (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.