24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 42/13


Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 18.12.2006 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, aikaisemmin Glaxo Wellcome plc, v. Euroopan yhteisöjen komissio, 27.9.2006 antamasta tuomiosta

(Asia C-513/06 P)

(2007/C 42/22)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: T. Christoforou, F. Castillo de la Torre ja E. Gippini Fournier)

Muut osapuolet: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) ja GlaxoSmithKline Services Unlimited, aikaisemmin Glaxo Wellcome plc

Vaatimukset

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Ltd. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 27.9.2006 antaman tuomion tuomiolauselman 1, 3, 4 ja 5 kohta on kumottava

asiassa on annettava lopullinen ratkaisu, jolla hylätään asiassa T-168/01 esitetty kumoamisvaatimus perusteettomana

asian T-168/01 kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, joita komissiolle on aiheutunut kyseisestä oikeudenkäynnistä ja tästä valitusmenettelystä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio yhtyy ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen näkemyksiin niiltä osin kuin kyse on riidanalaisen päätöksen perusteluista, yritysten välisen sopimuksen olemassaolosta, harkintavallan väärinkäytöstä, toissijaisuusperiaatteen väitetystä loukkaamisesta ja EY 43 artiklan rikkomisesta.

Tuomion sen osan osalta, joka koskee kilpailunvastaisen ”vaikutuksen” olemassaoloa, komissio riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämät perustelut. Komissio esittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi, jossa vahvistetaan rajoittavien ”vaikutusten” olemassaolo, merkitsee tosiasiallisesti arviointia sopimuksen rajoittavasta ”tarkoituksesta” vallitseva oikeudellinen ja taloudellinen asiayhteys huomioon ottaen, ja sen olisi pitänyt johtaa siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi vahvistanut päätökseen sisältyvän arvion siitä, että sopimuksella oli kilpailunvastainen tarkoitus. ”Vaikutuksia” koskevien muiden päätelmien osalta komissio riitauttaa erityisesti sellaiset päätelmät, jotka koskevat merkityksellisten markkinoiden määrittämistä ja perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan d alakohtaan perustuvien komission toteamusten torjumista sellaisen oikeudellisesti virheellisen väitteen nojalla, että eri markkina-alueilla sovellettiin eri hintoja, ja tuomioon sisältyvät tietyt muut päätelmät, joiden osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korvaa komission arviot tosiasiallisesta ja taloudellisesta näytöstä omilla arvioillaan, mikä ei ole sallittua muutoksenhakumenettelyssä. Kun otetaan huomioon, että komissio jakaa ne näkemykset, joihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on viime kädessä päätynyt, komissiolla ei tässä vaiheessa ole aikomusta esittää valitusperusteita tuomion mainitun osan osalta.

Tässä valituksessa tukeudutaan kahteen valitusperusteiden ryhmään. Ensimmäinen ryhmä koskee 81 artiklan 1 kohtaa koskevia toteamuksia ja erityisesti kyseiseen määräykseen sisältyvää tarkoituksen käsitettä koskevia oikeudellisia virheitä ja tulkinta- ja soveltamisvirheitä, sekä lukuisia väärinkäytöksiä, oikeudellisia virheitä ja perustelujen puutteellisuuksia ja ristiriitoja, jotka liittyvät sopimuksen ”oikeudelliseen ja taloudelliseen asiayhteyteen”. Toinen valitusperusteiden ryhmä koskee 81 artiklan 3 kohtaa koskevia toteamuksia ja ensisijaisesti sellaisia toteamuksia, jotka koskevat ensimmäistä kyseisessä määräyksessä mainittua edellytystä, mutta myös sitä, ettei muiden edellytysten täyttymistä ole arvioitu.