1.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 210/44


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(2006/C 210/08)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 24. elokuuta 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalaisen yrityksen Deutsche Bank AG (Deutsche Bank) määräysvallassa oleva yhdysvaltalainen yritys RREEF Fund II (REOF) ja liikemies Maurizio Borletti (Borletti, Italia/Yhdistynyt kuningaskunta) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ranskalaisessa yrityksessä France Printemps SA (Printemps) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

REOF: sijoitusrahasto, joka sijoittaa Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sijaitseviin kiinteistöihin,

Deutsche Bank: liikepankki, joka harjoittaa maailmanlaajuista sijoitus- ja rahoitustoimintaa sekä tarjoaa näihin liittyviä tuotteita ja palveluja,

Borletti: matkailu-, hotelli-, maatalous- ja kiinteistöalojen sijoituksia,

Printemps: non-food tuotteiden vähittäismyynti ja urheiluvälineiden erikoisliikkeitä Ranskassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. Yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla annetun komission tiedonannon (2) perusteella tämä asia voidaan mahdollisesti käsitellä kyseisessä tiedonannossa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään sille ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.