31.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 209/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(2006/C 209/04)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 17. elokuuta 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla brittiläinen yritys Doughty Hanson & Co. Limited (Doughty Hanson) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan brittiläisessä yrityksessä Caudwell Group Mobile Distribution Business (Mobile Distribution Business) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Doughty Hanson: pääomasijoitusrahaston hoito,

Mobile Distribution Business: matkapuhelinten ja tarvikkeiden myynti ja korjaus sekä oheispalvelut (mm. matkapuhelinten ja pakkausten räätälöinti/lisävarustelu, tariffipohjaisten sopimusten myynti kuluttajille ja yrityksille, matkapuhelinten puheajan latauskorttien myynti) ja alan ammattilaisten rekrytointi.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. On huomattava, että yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla annetun komission tiedonannon (2) perusteella tämä asia voidaan mahdollisesti käsitellä kyseisessä tiedonannossa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.