25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/5


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(2006/C 172/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 13. heinäkuuta 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla portugalilainen yritys Fogeca Multiauto S.A. (Fogeca) ja espanjalainen yritys Mapfre Mutualidad de Seguros (Mapfre) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan espanjalaisessa yhteisyrityksessä (JV) ostamalla äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Fogeca: ajoneuvojen kokoaminen, autonosien valmistus, ajoneuvojen ja varaosien vähittäismyynti,

Mapfre: vakuutus- ja rahoituspalvelut,

JV: autojen vähittäismyynti ja huoltopalvelu, ajoneuvovakuutukset ja kiinteistönhallinto Espanjassa

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. On huomattava, että yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla annetun komission tiedonannon (2) perusteella tämä asia voidaan mahdollisesti käsitellä kyseisessä tiedonannossa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon 32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.