25.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 126/20


Ehdotuspyyntö — eLearning-ohjelma — DG EAC/23/05

(2005/C 126/10)

1.   Tarkoitus

Tämän ehdotuspyynnön aiheina ovat eLearning-ohjelman neljästä toiminta- alasta seuraavat kolme:

(a)   Tietoteknisten taitojen edistäminen

Tietoteknisten taitojen edistämiseen liittyvien hyvien toimintamallien kartoittaminen, arviointi, niitä koskeva raportointi ja niiden levittäminen. Tarkastellaan sekä käsitteellisiä että käytännön kysymyksiä tietoteknisten taitojen määrittelystä aina erityisille kohderyhmille suunnattujen korjaavien toimien yksilöimiseen. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi digitaalisten tietolähteiden tarjoaminen sekä online- että offline-muodossa niille, jotka eivät pysty helposti käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa, taikka tietoteknisten taitojen edistäminen elinikäisessä oppimisessa. Lisäksi voidaan ehdottaa hankkeita, joissa toteutetaan tietoteknisten taitojen edistämiseen liittyviä toimia kartoitettujen hyvien toimintamallien pohjalta.

Tiedotustoimien suunnitteleminen ja toteuttaminen alan eurooppalaisten verkkojen kautta. Ohjelmasta tuetaan eurooppalaisten verkkojen, yhdistysten, viranomaisten, julkis-yksityisten yhteistyökumppanuuksien jne. toimia, joilla tuetaan niiden keskinäisiä yhteyksiä ja hyvien toimintamallien vaihtoa.

(b)   Eurooppalaiset virtuaalikampukset

Ensimmäisenä painopisteenä on kokemusten ja saatujen opetusten jakaminen sekä hyvien toimintamallien kartoittaminen, kehittäminen ja tehokas levittäminen. Keskipisteessä ovat sellaiset mallit ja käytännöt, jotka soveltuvat laajaan yleiseen käyttöön tieto- ja viestintätekniikan nivomisessa tehokkaasti yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiin ja toisaalta kansainvälisten virtuaalikampusten toiminnassa.

Toisena painopisteenä on tuki eurooppalaisille virtuaaliliikkuvuusprojekteille, jotka perustuvat korkea-asteen oppilaitosten yhteistyösopimuksiin (ja laajentavat niitä) sekä laitosten, temaattisiin tai muihin verkkoihin, joilla on olennainen merkitys virtuaalikampusten yleistymisen kannalta. Ehdotuksissa olisi pyrittävä helpottamaan Bolognan prosessin ja siihen liittyvien välineitten (ECTS:n, laadunvarmistuksen jne.) tehokasta ja kestäväpohjaista hyödyntämistä sekä tukemaan pitkäkestoisia kumppanuuksia, jotka perustuvat asianmukaisiin organisatorisiin ja taloudellisiin malleihin.

(c)   Laaja-alaiset toimenpiteet

Ehdotuspyynnön tähän osaan liittyvissä ehdotuksissa tarjotaan verkko-oppimisen loppukäyttäjille — opettajille, kouluttajille, tutoreille ja itse opiskelijoille — integroituja, johdonmukaisia ja käytännön toimiin liittyviä palveluja, jotka auttavat heitä hyödyntämään digitaalista sisältöä oppimisessa (verkko-oppimissisältöä). Ehdotuksissa on kaavailtava seuraavan kaltaisia tietopalveluja tai oppimisen tukipalveluja tai molempia:

Loppukäyttäjille suunnatut tietopalvelut, jotka liittyvät verkko-oppimissisältöjen hyödyntämisen käytännön näkökohtiin ja auttavat käyttäjiä etsimään lisätietoja, neuvoja ja tukea.

Loppukäyttäjille suunnatut, verkko-oppimissisältöjen hyödyntämiseen liittyvät oppimisen tukipalvelut.

Neljännestä toiminta-alasta, jonka aiheena on Internet-pohjainen ystävyyskoulutoiminta Euroopassa ja opettajien jatkokoulutuksen edistäminen, järjestetään erillinen rajoitettu ehdotuspyyntö.

2.   Hakijoiden tukikelpoisuus

Koordinaattorina tai projektin vetäjänä toimivan laitoksen ja muiden osallistuvien organisaatioiden on oltava oikeushenkilöitä. Sekä koordinaattorina tai hankkeen vetäjänä toimivan laitoksen että kumppaniorganisaatioiden on oltava sijoittautuneita johonkin seuraavista valtioista: jokin EU:n 25 jäsenvaltiosta, Islanti, Liechtenstein, Norja tai Bulgaria.

Ehdot ja yksityiskohtaiset säännöt, joiden perusteella ETA:n Efta-valtiot ja Bulgaria voivat osallistua ohjelmaan, vahvistetaan Euroopan yhteisön ja kyseisten maiden suhteita sääntelevien asianmukaisten säännösten perusteella.

3.   Budjetti ja projektin kesto

Toiminta-ala

Käytettävissä oleva budjetti

Rahoitusosuus (%) kaikista tukikelpoisista kustannuksista

Yhteisön rahoitusosuus keskimäärin

Yhteisön rahoitusosuus enintään

Tietotekniset taidot

1,3 milj. euroa

Enintään

80 %

170 000 euroa

300 000 euroa

Eurooppalaiset virtuaalikampukset

4,1 milj. euroa

500 000 euroa

1 000 000 euroa

Laaja-alaiset toimenpiteet

1 milj. euroa

250 000 euroa

500 000 euroa

Ehdotettu toiminta voi kestää 12—24 kuukautta. Komission tukea voidaan käyttää 1. tammikuuta 2006 jälkeen syntyneiden kustannusten rahoittamiseen.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä:

5.   Hakemuksen jättäminen

Kaikki tätä ehdotuspyyntöä koskevat asiakirjat ja lisätietoja aiheesta on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html.