5.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 56/45


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV)

Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä

(2005/C 56/07)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 24. helmikuuta 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yritykset Goldman Sachs Mortgage Company (”GSMC”, USA), joka on yrityksen Goldman Sachs Group, Inc. (”Goldman Sachs”, USA) määräysvallassa, ja The Cerberus Group (”Cerberus”, USA), hankkivat neuvoston asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä yhteisen määräysvallan yrityksessä Transamerica European Trailers (”TET”, Yhdistynyt Kuningaskunta), ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Goldman Sachs: investointipankkitoiminta ja arvopaperit

Cerberus: investointi irtaimeen omaisuuteen

TET: kaupallinen perävaunujen leasing-toiminta

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu toimi voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. On huomattava, että asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (2) nojalla annetun komission tiedonannon mukaisesti.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV, seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun pääosasto

Yrityskeskittymien valvonta — Kirjaamo

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Tiedonanto on komission kilpailun pääosaston sivuilla:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.