1.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 244/18


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.3569 — Wendel Investissement/Bureau Veritas)

(2004/C 244/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.

Komissio vastaanotti 23. syyskuuta 2004 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä jolla yritys Wendel Investissement (”Wendel”, Ranska) hankkii neuvoston asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä määräysvallan yrityksessä Bureau Veritas S.A. (”Bureau Veritas”, Ranska), joka on tällä hetkellä yritysten Wendel ja Poincaré Investissements määräysvallassa, ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

yritys Wendel: sijoitukset, joiden perusteella syntyy määräysvalta erityisesti yrityksissä Legrand, Wheelabrator Allevard, Oranje-Nassau, ja Stallergènes;

yritys Bureau Veritas: varmentaminen, luokitus ja laatuvalvonta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu toimi voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty.

4.

Komissio kehottaa asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.3569 — Wendel Investissement/Bureau Veritas, seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun pääosasto

Yrityskeskittymien valvonta — Kirjaamo

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.