5.12.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 463/48


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.10.2022 – Airoldi Metalli v. komissio

(Asia T-1/22) (1)

(Kumoamiskanne - Polkumyynti - Kiinasta peräisin olevien alumiinilevyvalmisteiden tuonti - Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen - Maahantuoja - Sääntelytoimi, joka ei edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä - Toimi, joka ei koske kantajaa erikseen - Tutkimatta jättäminen)

(2022/C 463/70)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italia) (edustajat: asianajajat M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler ja V. Villante)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Gustafsson ja G. Luengo)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantaja vaatii EUT 263 artiklaan perustuvassa kanteessaan kumoamaan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinilevyvalmisteiden tuonnissa 8.10.2021 annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1784 (EUVL 2021, L 359, s. 6).

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Airoldi Metalli SpA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

European Aluminium velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan, jotka ovat aiheutuneet sen väliintulohakemuksesta.


(1)  EUVL C 84, 21.2.2022.