24.1.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 37/40


Kanne 31.10.2021 – Peace United v. EUIPO – 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)

(Asia T-699/21)

(2022/C 37/53)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Peace United Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja M. Artzimovitch)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: 1906 Collins LLC (Miami, Florida, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja unionin yleisessä tuomioistuimessa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN – EU-tavaramerkki nro 11 352 804

EUIPO:ssa käyty menettely: Menettämismenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 30.7.2021 asiassa R 276/2020-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin valituslautakunta arvioituaan virheellisesti tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja ja laiminlyötyään hyvää hallintoa koskevaa velvollisuutta katsoi, että EU-tavaramerkkiä MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN N:o 11 352 804 ei tosiasiallisesti käytetty riidanalaisen jakson aikana luokkiin 41 ja 43 kuuluvien palvelujen osalta,

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta arvioi virheellisesti sitä, merkitseekö menettämisvaatimus väärinkäyttöä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta arvioi virheellisesti tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.