24.1.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 37/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wiesbaden XX on esittänyt 15.10.2021 – OQ v. Land Hessen

(Asia C-634/21)

(2022/C 37/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: OQ

Vastaaja: Land Hessen

Muu osapuoli: SCHUFA Holding AG

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen (EU) 2016/679 (1) 22 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että jo rekisteröidyn kykyä hoitaa luottoa koskevan todennäköisyyden arvon automatisoitu määrittäminen muodostaa pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, perustuvan päätöksen, jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, jos rekisterinpitäjä välittää tämän rekisteröidyn henkilötietojen perusteella määritetyn arvon kolmannelle rekisterinpitäjälle ja kyseinen kolmas käyttää tätä arvoa perustana tehdessään päätöksen sopimussuhteen perustamisesta, täyttämisestä tai päättämisestä rekisteröidyn kanssa?

2)

Jos ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan kieltävästi: Onko asetuksen 2016/679 6 artiklan 1 kohtaa ja 22 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan luonnollisen henkilön tietyn tulevan käyttäytymisen todennäköisyyden arvon – joka nyt käsiteltävässä asiassa koskee luonnollisen henkilön maksukykyä ja -valmiutta ja joka liittyy saatavia koskevien tietojen huomioonottamiseen – käyttäminen tämän henkilön kanssa solmittavan sopimussuhteen perustamista, täyttämistä tai päättämistä koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä (pisteytys) on sallittua vain, jos tietyt muut ennakkoratkaisupyyntöpäätöksessä tarkemmin esitetyt edellytykset täyttyvät?


(1)  Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL 2016, L 119, s. 1).