20.9.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Espanja) on esittänyt 19.5.2021 – Tráficos Manuel Ferrer S. L. ja D. Ignacio v. Daimler AG

(Asia C-312/21)

(2021/C 382/12)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Espanja)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Tráficos Manuel Ferrer S. L. ja D. Ignacio

Vastaaja: Daimler AG

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko sen oikeuden kanssa, joka koskee SEUT 101 artiklan vastaisen kilpailunvastaisen toiminnan takia aiheutuneen vahingon täysimääräistä korvaamista, ja kyseistä määräystä koskevan oikeuskäytännön kanssa yhteensopivana pitää järjestelmää, josta säädetään siviiliprosessilain 394 §:n 2 momentissa ja jonka mukaan kyseinen vahinkoa kärsinyt toimija velvoitetaan korvaamaan osa oikeudenkäyntikuluista sen määrän perusteella, jonka se on perusteettomasti maksanut ylihintana ja joka sille on maksettu takaisin sen korvausvaatimuksen osittaisen hyväksymisen jälkeen, tilanteessa, jossa on kyse kilpailusääntöjen rikkomisen ja sellaisen vahingon välisestä syy-seuraussuhteesta, jonka oikeudenkäynnissä on todettu aiheutuneen, jonka suuruus on vahvistettu ja jonka osalta on myönnetty korvaus?

2)

Sisältääkö kansallisen tuomioistuimen toimivalta, joka koskee vahinkojen suuruuden arviointia, mahdollisuuden arvioida vahinkojen suuruus toissijaisesti ja itsenäisesti, jos todetaan tilanne, jossa vahingon suuruuden määrittämisen osalta vallitsee tiedon asymmetria tai ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, jotka eivät voi olla esteenä vahinkoa kärsineen toimijan oikeudelle saada täysi korvaus vahingosta, joka on aiheutunut kilpailunvastaisesta toiminnasta, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan SEUT 101 artiklassa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, myös siinä tapauksessa, että toimijalla, joka on kärsinyt vahinkoa sellaisesta kilpailunvastaisesta toiminnasta, joka on perustunut ylihinnan maksamiseen johtaneeseen kartelliin, on oikeudenkäyntimenettelyn aikana ollut mahdollisuus tutustua tietoihin, joihin vastaaja on perustanut asiantuntijakertomuksensa osoittaakseen, ettei korvattavaa vahinkoa ole aiheutunut?

3)

Sisältääkö kansallisen tuomioistuimen toimivalta, joka koskee vahinkojen suuruuden arviointia, mahdollisuuden arvioida vahinkojen suuruus toissijaisesti ja itsenäisesti, jos todetaan tilanne, jossa vahingon suuruuden määrittämisen osalta vallitsee tiedon asymmetria tai ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, jotka eivät voi olla esteenä vahinkoa kärsineen toimijan oikeudelle saada täysi korvaus vahingosta, joka on aiheutunut kilpailunvastaisesta toiminnasta, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan SEUT 101 artiklassa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, myös siinä tapauksessa, että toimija, joka on kärsinyt vahinkoa kilpailunvastaisesta toiminnasta, joka on perustunut ylihinnan maksamiseen johtaneeseen kartelliin, kohdistaa korvausvaatimuksensa yhteen hallinnollisen päätöksen adressaattiin, joka on solidaarisessa vastuussa kyseisistä vahingoista mutta joka ei myynyt tavaraa tai palvelua, jonka kyseinen vahinkoa kärsinyt toimija hankki?