Väliaikainen versio

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

14 päivänä heinäkuuta 2021 (*)

EU-tavaramerkki – Hakemus kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Pitkulaisen, kartiomaisen ja lieriömäisen huulipunan muoto – Ehdoton hylkäämisperuste – Erottamiskyky – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T‑488/20,

Guerlain, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan asianajaja T. de Haan,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään S. Pétrequin, A. Folliard-Monguiral ja V. Ruzek,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 2.6.2020 tekemästä päätöksestä (asia R 2292/2019-1), joka koskee hakemusta pitkulaisen, kartiomaisen ja lieriömäisen huulipunan muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja D. Spielmann sekä tuomarit U. Öberg ja O. Spineanu-Matei (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Pichon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.8.2020 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.10.2020 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille 10.2.2021 esittämän ja istunnossa vastattavaksi tarkoitetun kirjallisen kysymyksen,

ottaen huomioon 21.4.2021 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

Tuomion (1)

[– –]

 Asianosaisten vaatimukset

9        Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

–        kumoaa riidanalaisen päätöksen

–        velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

10      EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

–        hylkää kanteen

–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

 Oikeudellinen arviointi

[– –]

42      Toiseksi on mainittava sen kantajan väitteen osalta, joka koskee kyseessä olevan muodon erittäin onnistunutta esteettistä ulkoasua, että oikeuskäytännön mukaan tavaroiden laadukas muotoilu ei väistämättä merkitse sitä, että tällaisten tavaroiden kolmiulotteisesta muodosta muodostuva tavaramerkki mahdollistaisi ab initio mainittujen tavaroiden erottamisen muiden yritysten tavaroista asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla (tuomio 5.2.2020, Kengännauhan muoto, T‑573/18, EU:T:2020:32, 65 kohta).

43      Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että tavaramerkin esteettinen ulkoasu, joka muodostuu tavaran pakkauksesta – tässä tapauksessa sen sisäpakkauksesta –, voidaan ottaa muiden tekijöiden ohella huomioon eron tekemiseksi alan käytäntöön tai tapoihin nähden, kunhan tämän esteettisen ulkoasun ymmärretään viittaavan mainitun tavaramerkin erityisellä muotoilulla tuotettuun objektiiviseen ja epätavalliseen visuaaliseen vaikutelmaan (tuomio 12.12.2019, EUIPO v. Wajos, C‑783/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:1073, 32 kohta).

44      Niinpä on todettava, että haetun tavaramerkin esteettisen ulkoasun huomioon ottamista ei voida rinnastaa kyseessä olevan tuotteen kauneuden tai sen puuttumisen arviointiin, joka on määritelmänsä mukaan subjektiivinen, vaan esteettisen ulkoasun tutkimisella pyritään edellä 43 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti selvittämään, voidaanko sillä tuottaa kohdeyleisön kannalta objektiivinen ja epätavallinen visuaalinen vaikutelma.

[– –]

48      Oikeuskäytännön mukaan alan käytäntöä tai tapoja ei voida pelkistää yksinomaan tilastollisesti yleisimpään muotoon, vaan ne käsittävät kaikki muodot, joita kuluttaja on tottunut havaitsemaan markkinoilla (tuomio 25.11.2020, Brasserie St Avold v. EUIPO (Tumman pullon muoto), T‑862/19, EU:T:2020:561, 56 kohta).

49      Kun otetaan huomioon kuvat, joita valituslautakunta tarkasteli osoituksena asianomaisen alan käytännöstä tai tavoista, on siten todettava kantajan tavoin, että kyseessä oleva muoto on huulipunalle epätavallinen ja eroaa muista markkinoilla olevista muodoista.

50      Valituslautakunta tyytyi toteamaan, ettei alan käytännöstä tai tavoista ole poikettu merkittävästi. Vaikka tämän tuomion 19 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti on totta, että pelkästään se, että muoto on ”muunnelma” tietystä jollekin tavaralajille tavanomaisesta muodosta, ei riitä osoitukseksi sitä, että mainittu muoto ei ole erottamiskyvytön, se, että alalle on ominaista tavaramuotojen huomattava moninaisuus, ei merkitse sitä, että mahdollinen uusi muoto miellettäisiin välttämättä yhdeksi niistä.

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 2.6.2020 tekemä päätös (asia R 2292/2019-1) kumotaan.

2)      EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien Guerlainille EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneet välttämättömät kulut.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä heinäkuuta 2021.
*      Oikeudenkäyntikieli: ranska.


1      Tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.