9.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 77/35


Kanne 17.1.2020 – Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

(asia C-24/20)

(2020/C 77/47)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre, J. Norris ja I. Naglis)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan 7.10.2019 annetun neuvoston päätöksen 2019/1754 (1) 3 artikla on kumottava

Päätöksen 2019/1754 4 artikla on kumottava siltä osin kuin siinä viitataan jäsenvaltioihin, tai vaihtoehtoisesti 4 artikla on kumottava kokonaisuudessaan, mikäli viittauksia jäsenvaltioihin ei voida erottaa artiklasta

Päätöksen 2019/1754 kumottujen osien vaikutukset on pysytettävä, erityisesti 3 artiklan nojalla annetun sellaisen luvan käyttäminen, jonka jäsenvaltiot, jotka ovat tällä hetkellä vuoden 1958 Lissabonin sopimuksen osapuolia, ovat panneet täytäntöön ennen tuomiota, siihen asti, kunnes Euroopan unionin neuvoston päätös tulee voimaan, minkä pitäisi tapahtua kohtuullisen ajan kuluessa ja ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut tuomion julistamisesta;

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen kanneperuste: SEUT 218 artiklan 6 kohdan ja 293 artiklan 2 kohdan rikkominen, SEU 13 artiklan 2 kohdassa vahvistetun annetun toimivallan periaatteen ja toimielinten välisen tasapainon periaatteen noudattamatta jättäminen sekä komission aloiteoikeuden loukkaaminen, koska riidanalainen päätös on tehty ilman komission ehdotusta.

Toinen kanneperuste: vaihtoehtoisesti SEUT 2 artiklan 1 kohdan ja 207 artiklan rikkominen ja perustelujen puutteellisuus, koska neuvosto on ylittänyt toimivaltansa antaessaan luvan, joka on yleinen, pysyvä ja sitä ei ole asianmukaisesti perusteltu.


(1)  EUVL 2019, L 271, s. 12.