2.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 295/81


Kanne 8.7.2019 — Medici v. parlamentti

(asia T-477/19)

(2019/C 295/106)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Rita Medici (Bologna, Italia) (edustaja: asianajaja M. Merola)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

julistamaan mitättömäksi tai kumoamaan kokonaisuudessaan toimen, joka on annettu kantajalle tiedoksi Euroopan parlamentin sellaisen riidanalaisen tiedonannon muodossa, jolla kantajan edustajantoimen päättymiseen liittyvät eläkeoikeudet määritetään uudelleen ja jolla määrätään perittäväksi takaisin määrä, joka perustuu kyseisen eläkkeen aiemmin sovellettuun laskentatapaan

määräämään Euroopan parlamentin palauttamaan kaikki perusteettomasti pidätetyt määrät lisättyinä laillisine korkoineen sovelletusta pidätyksestä alkaen sekä velvoittamaan Euroopan parlamentin panemaan annettavan tuomion täytäntöön ja toteuttamaan kaikki tarvittavat aloitteet, toimet tai toimenpiteet, jotta kyseinen eläkesuoritus palautetaan välittömästi ja täysimääräisesti alkuperäiseen laajuuteensa

velvoittamaan parlamentin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samankaltaiset kuin asiassa T-389/19, Coppo Gavazzi vastaan parlamentti, esitetyt.