21.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 357/11


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Zaragoza (Espanja) on esittänyt 26.6.2019 – Ibercaja Banco SA v. SO ja TP

(asia C-497/19)

(2019/C 357/16)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Provincial de Zaragoza (Espanja)

Pääasian asianosaiset

Hakija: Ibercaja Banco SA

Vastapuolet: SO ja TP

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kansallinen lainsäädäntö Euroopan unionin oikeuden mukainen, kun sen perusteella silloin, jos tietty kohtuuton ehto läpäisi tuomioistuimen alun perin täytäntöönpanon alkaessa harjoittaman valvonnan, tämä valvonta estää sen, että sama tuomioistuin voisi arvioida sitä jälkikäteen viran puolesta, kun tosiseikat ja oikeudelliset seikat olivat jo alun perin olemassa, vaikka tämän alun perin harjoitetun valvonnan yhteydessä ei esitetty tuomion määräysosassa eikä perusteluissa mitään näkemyksiä sen ehtojen pätevyydestä?

2)

Seuraava kysymys koskee sitä, että kun tosiseikat ja oikeudelliset seikat, jotka määrittävät ehdon kohtuuttomuuden tehtäessä sopimuksia kuluttajien kanssa, ovat jo olleet olemassa eikä täytäntöönpanon kohteena oleva osapuoli ole vedonnut ehtojen kohtuuttomuuteen oikeudenkäyntiväitteessä, josta säädetään laissa tätä varten, sen jälkeen, kun tämä oikeudenkäyntiväite on ratkaistu, esittää uuden oikeudenkäyntiväitteen joidenkin ehtojen kohtuuttomuuden selvittämiseksi, kun niiden kohtuuttomuuteen olisi voitu alun perin vedota jo laissa säädetyssä tavanomaisessa menettelyssä? Syntyykö siinä yhteydessä viime kädessä preklusiivinen vaikutus, joka estää kuluttajaa vetoamasta uudelleen jonkin toisen ehdon kohtuuttomuuteen samassa täytäntöönpanomenettelyssä, ja myös myöhemmässä vahvistuskannetta koskevassa menettelyssä?

3)

Kolmas kysymys esitetään siltä varalta, että pidetään unionin oikeuden mukaisena päätelmää, jonka mukaan osapuoli ei voi esittää toista tai uutta oikeudenkäyntiväitettä vedotakseen sellaisen ehdon kohtuuttomuuteen, jota se olisi voinut vastustaa aikaisemmin, koska tarvittavat tosiseikat ja oikeudelliset seikat on määritetty jo aikaisemmin: voidaanko tällaista seikkaa käyttää perusteena sille, että tuomioistuin, jolle ilmoitetaan tästä kohtuuttomuudesta, voi vedota valvontaa koskevaan toimivaltaansa viran puolesta?