29.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 255/25


Kanne 23.5.2019 — Euroopan komissio v. Unkari

(asia C-400/19)

(2019/C 255/34)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Sipos, A. Lewis ja E. Manhaeve)

Vastaaja: Unkari

Vaatimukset

Komissio vaatii unionin tuomioistuinta toteamaan,

ettei Unkari ole noudattanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 artiklan ja maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se on erityisesti a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. Törvény- nimisen lain (vuoden 2009 laki XCV, jolla tavarantoimittajia kielletään harjoittamasta maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin kohdistuvia sopimattomia kauppatapoja) 3 §:n 2 momentin u kohdassa asettanut rajoituksia maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden myyntihintojen määräytymiselle;

että Unkari on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vuoden 2009 lailla XCV, jolla tavarantoimittajia kielletään harjoittamasta maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin kohdistuvia sopimattomia kauppatapoja (jäljempänäTfmtv), otettiin käyttöön kyseisten tuotteiden vähittäismyyntihintojen vahvistamista koskevia alakohtaisia säännöksiä.

Komissio katsoo, että Tfmtv:n 3 §:n 2 momentin u kohta ei liity maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ominaispiirteisiin vaan yksinomaan niiden myyntijärjestelyihin, joten sitä on pidettävä tuomiossa Keck ja Mithouard tarkoitettuja myyntijärjestelyjä koskevana säännöksenä (ks. tuomio 24.11.1993, Keck ja Mithouard, C-267/91 ja C-268/91, EU:C:1993:905). Kyseisen säännöksen vaikutusten arvioinnin perusteella on todettava, että nämä vaikutukset ovat sellaisia, että ne vastaavat SEUT 34 artiklassa tarkoitettuja jäsenvaltioiden välisen kaupan määrällisiä rajoituksia.

Komission mukaan Tfmtv:n 3 §:n 2 momentin u kohta ei todellisuudessa vaikuta samalla tavoin sekä kotimaisten että maahantuotujen tuotteiden myyntiin, eikä se ole asianmukainen eikä oikeasuhteinen keino minkään siihen liitetyn tavoitteen toteuttamiseksi.


(1)  Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 671).