13.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 164/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 7.1.2019 — Azienda ULSS n. 6 Euganea v. Pia Opera Croce Verde Padova

(asia C-11/19)

(2019/C 164/08)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Vastapuoli: Pia Opera Croce Verde Padova

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Jos molemmat sopimuspuolet ovat julkisia yksikköjä, ovatko direktiivin 2014/24/EU (1) johdanto-osan 28 perustelukappale, 10 artikla ja 12 artiklan 4 kohta esteenä Veneton alueellisen lain 26/2012 5 §:n soveltamiselle, kun se luetaan yhdessä tämän lain 1, 2, 3 ja 4 §:n kanssa, edellä mainitussa 12 artiklan 4 kohdassa sekä asetuksen 50/2016 5 §:n 6 momentissa ja lain 241/1990 15 §:ssä tarkoitetun julkisen sektorin sisäisen kumppanuuden perusteella?

2)

Jos molemmat sopimuspuolet ovat julkisia yksikköjä, ovatko direktiivin 2014/24/EU johdanto-osan 28 perustelukappale, 10 artikla ja 12 artiklan 4 kohta esteenä Veneton alueellisen lain 26/2012 säännösten soveltamiselle edellä mainitussa 12 artiklan 4 kohdassa sekä asetuksen 50/2016 5 §:n 6 momentissa ja lain 241/1990 15 §:ssä tarkoitetun julkisen sektorin sisäisen kumppanuuden perusteella siinä suppeassa mielessä, että hankintaviranomainen on velvollinen esittämään perustelut valinnalleen, että tavanomainen sairaankuljetuspalvelu hankitaan tarjouskilpailun perusteella eikä suoralla sopimuksella?


(1)  Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).