3.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 436/56


Kanne 25.9.2018 – Crédit agricole Corporate and Investment Bank v. EKP

(Asia T-577/18)

(2018/C 436/79)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, Ranska) (edustajat: asianajajat A. Champsaur ja A. Delors)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SEUT 256 ja SEUT 263 artiklan nojalla EKP:n 16.7.2018 tekemän päätöksen ECB-SSM-2018-FRCAG-76

velvoittamaan EKP:n korvaamaan kaikki kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osin samat kuin kanneperusteet, joihin on vedottu asiassa T-576/18, Crédit agricole v. EKP.