23.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 142/52


Kanne 24.1.2018 – Autoridad Portuaria de Vigo v. komissio

(Asia T-41/18)

(2018/C 142/69)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Autoridad Portuaria de Vigo (edustaja: asianajaja J. Costas Alonso)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

varmistamaan, että Euroopan komissio perussopimusten valvojana noudattaa velvollisuuttaan valvoa unionin säännösten ja määräysten yhdenmukaista soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa ja pyrkii varmistamaan niiden yhdenmukaisen soveltamisen kaikissa jäsenvaltioissa, kun kyse on kolmansista maista peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden tuonnista, ja yhdenmukaistaa tällaisten tuotteiden valvontaa koskevat säännökset

konkreettisesti velvoittaa Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston tekemään vertailevan arvioinnin kolmansista maista Vigon ja Leixoesin (Portugali) satamien kautta tapahtuvaan eläinperäisten tuotteiden tuontiin sovellettavan unionin oikeuden soveltamisesta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää kanteensa tueksi, että pakastettujen ja kylmien kalatuotteiden tuontiin unionin ulkopuolisista maista sovellettavan unionin oikeuden erilaisesta soveltamisesta seuraa kilpailua ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevien sääntöjen kiertäminen, joka saa aikaan vääristymän sisämarkkinoilla.

Kantaja mainitsee tässä yhteydessä myös, että satamilla on keskeinen asema tavaraliikenteessä ja ennen kaikkea kalatuotteiden tuonnissa, josta 76 prosenttia tapahtuu satamien kautta.