11.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 93/29


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 3.12.2018 – A ja B v. C

(Asia C-750/18)

(2019/C 93/38)

Oikeudenkäyntikieli:

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Amsterdam

Pääasian asianosaiset

Kantajat: A ja B

Vastaaja: C

Ennakkoratkaisukysymys

Miten direktiiviä 93/13 (1) ja erityisesti siihen sisältyvää kumulatiivisia vaikutuksia koskevaa periaatetta on tulkittava tarkasteltaessa sitä, onko kuluttajalta, joka ei täytä velvollisuuksiaan, vaadittu vahingonkorvaus (jäljempänä sopimussakkoehto) kyseisen direktiivin liitteessä olevan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetulla tavalla suhteettoman suuri tapauksessa, jossa sopimussakkoehdot on liitetty luonteeltaan erilaisiin rikkomuksiin, jotka eivät luonteensa takia välttämättä tapahdu yhdessä ja jotka nyt käsiteltävässä tapauksessa eivät myöskään käytännössä tapahdu yhdessä?


(1)  Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).