18.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 65/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Bucureşti (Romania) on esittänyt 6.11.2018 – TK v. Asociaţia de Proprietari bloc M5A-Scara A

(Asia C-708/18)

(2019/C 65/31)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Bucureşti

Pääasian asianosaiset

Kantaja: TK

Vastaaja: Asociaţia de Proprietari bloc M5A-Scara A

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 ja 52 artiklaa sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46/EY (1) 7 artiklan f alakohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännökselle eli lain nro 677/2001 5 §:n 2 momentille ja ANSPDCP:n (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) [henkilötietojen käsittelyä valvova kansallinen viranomainen] päätöksen nro 52/2012 6 artiklalle, joiden nojalla on mahdollista käyttää videovalvontaa henkilöiden, omaisuuden ja varojen turvaamiseksi ja suojaamiseksi ja perusteltujen etujen toteuttamiseksi ilman rekisteröidyn suostumusta?

2)

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 ja 52 artiklaa tulkittava siten, että oikeuksien ja vapauksien rajoittaminen videovalvonnalla on suhteellisuusperiaatteen mukaista, välttämätöntä ja vastaa yleisen edun mukaisia tavoitteita ja tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia, jos rekisterinpitäjä voisi toteuttaa muita toimenpiteitä kyseisen oikeutetun intressin suojaamiseksi?

3)

Onko yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46/EY 7 artiklan f alakohtaa tulkittava siten, että rekisterinpitäjän ”oikeutettu intressi” on näytettävä toteen ja sen on oltava olemassa ja tosiasiallinen henkilötietojen käsittelyn hetkellä?

4)

Onko yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan 3 alakohtaa tulkittava siten, että käsittely (videovalvonta) on liiallista tai ei ole asianmukaista, jos rekisterinpitäjä voi toteuttaa muita toimenpiteitä kyseisen oikeutetun intressin suojaamiseksi?


(1)  Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL 1995, L 281, s. 31).