27.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 301/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte di appello di Napoli (Italia) on esittänyt 14.6.2018 – I.G.I. Srl v. Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito ja Antonio Raffaele

(Asia C-394/18)

(2018/C 301/21)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte di appello di Napoli

Pääasian asianosaiset

Valittaja: I.G.I. Srl

Vastapuolet: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito ja Antonio Raffaele

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voivatko jakautuvan yhtiön velkojat, joiden saatavan perusteet ovat syntyneet ennen jakautumista ja jotka eivät ole esittäneet siviililain 2503 §:ssä oikeussuojakeinoksi säädettyä vastalausetta (eivätkä siis ole käyttäneet direktiivin [82/891/ETY] (1) 12 artiklan täytäntöönpanemiseksi säädettyä oikeussuojakeinoa), nostaa siviililain 2901 §:n nojalla takaisinsaantikanteen jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen vaatiakseen sen toteamista tehottomaksi niihin nähden, jolloin ne asetettaisiin siis täytäntöönpanovaiheessa parempaan asemaan kuin vastaanottavan yhtiön tai vastaanottavien yhtiöiden velkojat sekä etusijalle viimeksi mainittujen yhtiöiden osakkaisiin nähden;

2)

viittaako direktiivin 19 artiklassa säädetty pätemättömyyden käsite vain kanteisiin, jotka koskevat jakautumisen pätevyyttä, vai myös kanteisiin, jotka eivät vaikuta sen pätevyyteen mutta jotka johtavat sen suhteelliseen tehottomuuteen tai siihen, ettei jakautumiseen voida vedota velkojia vastaan.


(1)  54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden jakautumisesta 17.12.1982 annettu kuudes neuvoston direktiivi 82/891/ETY (EYVL 1982, L 378, s. 47).