201806010271917432018/C 211/212542018CJC21120180618FI01FIINFO_JUDICIAL20180412171821

Asia C-254/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 12.4.2018 – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure v. Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur ja Ministre de l'Action et des Comptes publics


C2112018FI1710120180412FI0021171182

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 12.4.2018 – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure v. Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur ja Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Asia C-254/18)

2018/C 211/21Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Vastaajat: Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur ja Ministre de l'Action et des Comptes publics

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun direktiivin 2003/88/EY ( 1 ) 6 ja 16 artiklan säännöksiä tulkittava siten, että niissä edellytetään vertailujaksoa, joka määritellään liukuvasti, vai jätetäänkö niissä jäsenvaltioille vapaus valita joko liukuva tai kiinteä vertailujakso?

2)

Mikäli näitä säännöksiä tulkitaan siten, että niissä säädetään liukuvasta vertailujaksosta, voiko 17 artiklassa myönnetty mahdollisuus poiketa 16 artiklan b alakohdasta koskea paitsi vertailujakson kestoa, myös sen liukuvuutta?


( 1 ) Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL 2003, L 299, s. 9).