26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/25


Kanne 31.1.2018 – Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

(Asia C-61/18)

(2018/C 112/33)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. von Rintelen, K. Walkerová ja G. Koleva)

Vastaaja: Bulgarian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Bulgarian tasavalta ei ole noudattanut merten aluesuunnittelun puitteista 23.7.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/89/EU (1) 15 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole saattanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä voimaan viimeistään 18.9.2016 tai ainakaan ilmoittanut niitä komissiolle

Bulgarian tasavalta on määrättävä suorittamaan SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla uhkasakko, jonka suuruus on 14 089,60 euroa päivässä, sen tuomion julistamisesta lukien, jolla Bulgarian tasavallan todetaan jättäneen noudattamatta jäsenyysvelvoitteitaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.

Merten aluesuunnittelun puitteista 23.7.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/89/EU 15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on saatettava kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18.9.2016. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Koska komissiolle ei ole ilmoitettu direktiivin täytäntöönpanemiseksi toteutettuja kansallisia toimenpiteitä, se on päättänyt saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2.

Komissio ehdottaa kannekirjelmässään, että Bulgarian tasavalta määrätään suorittamaan uhkasakko, joka suuruus on 14 089,60 euroa päivässä. Uhkasakon suuruutta määritettäessä on otettu huomioon jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen vakavuus sekä ennaltaehkäisevä vaikutus ja kyseisen jäsenvaltion maksukyky.


(1)  EUVL 2014, L 257, s. 135.