UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kymmenes jaosto)

2 päivänä toukokuuta 2019 ( *1 )

Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen tullitariffi – Tariffiluokittelu – Yhdistetty nimikkeistö – Alanimikkeet 85269120 ja 85285900 – GPS-navigointijärjestelmä, jossa on useita toimintoja

Asiassa C-268/18,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Curtea de Apel Bacău (Bacăun ylioikeus, Romania) on esittänyt 5.4.2018 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 18.4.2018, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

SC Onlineshop SRL

vastaan

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Lycourgos (esittelevä tuomari) sekä tuomarit M. Ilešič ja I. Jarukaitis,

julkisasiamies: G. Hogan,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

SC Onlineshop SRL, edustajanaan S. Ionaşcu-Strungariu,

Romanian hallitus, asiamiehinään C. Canţăr, O.‑C. Ichim ja A. Wellman,

Euroopan komissio, asiamiehinään A. Caeiros ja A. Armenia,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1

Ennakkoratkaisupyyntö koskee tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL 1987, L 256, s. 1) liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.2016 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1821 (EUVL 2016, L 294, s. 1), olevan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden 85269120 ja 85285900, ja tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 25.7.2012 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 698/2012 (EUVL 2012, L 203, s. 34), sellaisena kuin se on muutettuna 29.4.2014 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 459/2014 (EUVL 2014, L 133, s. 43) (jäljempänä täytäntöönpanoasetus N:o 698/2012), tulkintaa.

2

Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat SC Onlineshop SRL (jäljempänä Onlineshop) ja Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (kansallinen verohallitus – tulliasioista vastaava pääosasto, Romania; jäljempänä ANAF-DGV) ja joka koskee sellaisen monitoimisen laitteen, jota käytetään moottoriajoneuvoissa ja jossa on radionavigointitoiminto, audio- ja videosignaalien toistotoiminto, yleisradiotoiminto ja näyttötoiminto, tariffiluokittelua.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhdistetty nimikkeistö

3

Asetuksen N:o 2658/87 9 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan mukaan Euroopan komissio, jota avustaa tullikoodeksikomitea, toteuttaa kyseisen asetuksen liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön soveltamista koskevat toimenpiteet tavaroiden luokittelun osalta.

4

Kuten asetuksen N:o 2658/87 12 artiklasta ilmenee, komissio antaa vuosittain asetuksen, johon sisältyy yhdistetyn nimikkeistön täydellinen toisinto Euroopan unionin neuvoston tai komission toteuttamien toimenpiteiden mukaisena sekä siihen liittyvien yhteisen tullitariffin tullien määrät. Kyseinen asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään 31.10., ja sitä sovelletaan seuraavana vuonna 1.1. alkaen.

5

Asetuksen N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 6.10.2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1754 (EUVL 2015, L 285, s. 1) ja täytäntöönpanoasetus 2016/1821 annettiin kyseisten säännösten perusteella. Kummallakin asetuksella muutettiin yhdistettyä nimikkeistöä yhtäältä 1.1.2016 ja toisaalta 1.1.2017 alkaen.

6

Yhdistetyn nimikkeistön ensimmäisen osan I osasto sisältää A kohdan, jonka otsikko on ”Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt”, jossa säädetään seuraavaa:

”Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti.

1.

Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia; oikeudellisesti luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja, jollei näistä nimikkeistä ja huomautuksista muuta johdu, seuraavien sääntöjen mukaisesti.

– –

3.

Jos tavarat – – olisi luokiteltava kahteen tai useampaan nimikkeeseen, ne luokitellaan seuraavasti.

– –

c)

Jos tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a tai b alakohdan mukaan, ne luokitellaan kyseeseen tulevista nimikkeistä numerojärjestyksessä viimeiseen.

– –

6.

Oikeudellisesti tavaroiden luokittelu kunkin nimikkeen alanimikkeisiin määräytyy näiden alanimikkeiden ja niiden huomautusten sanamuodon sekä soveltuvin osin edellä olevien sääntöjen mukaisesti, ottaen kuitenkin huomioon, että ainoastaan samantasoiset alanimikkeet ovat keskenään vertailukelpoisia. Jollei toisin määrätä, tätä sääntöä sovellettaessa otetaan huomioon myös kyseisten jaksojen ja ryhmien huomautukset.”

7

Yhdistetyn nimikkeistön toinen osa, jonka otsikko on ”Tullitaulukko”, sisältää XVI jakson, jonka otsikko on ”Koneet ja mekaaniset laitteet; sähkölaitteet; niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai ‑äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet”. Kyseisen jakson 3 huomautuksessa todetaan seuraavaa:

”3. Jollei toisin määrätä, – – koneet, jotka on tarkoitettu suorittamaan kahta tai useampaa toisiaan täydentävää tai vaihtoehtoista toimintoa, luokitellaan yhdistelmän pääasiallisen toiminnon suorittavan osan tai koneen mukaisesti.”

8

Kyseiseen jaksoon sisältyy myös 85 ryhmä, jonka otsikko on ”Sähkökoneet ja ‑laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai ‑äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet” ja johon sisältyy, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/1754, jota sovellettiin vuonna 2016, seuraavat nimikkeet ja alanimikkeet:

CN-koodi

Tavaran kuvaus

– –

– –

8526

Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet

8526 10 00

– tutkalaitteet

 

– muut

8526 91

– – radionavigointilaitteet

8526 91 20

– – – radionavigointivastaanottimet

– –

– –

8528

Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennetuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallennus- tai toistolaittein

 

– katodisädeputkimonitorit

– –

– –

 

– muut monitorit

8528 51 00

– – jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8471 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä

8528 59

– – muut

 

– – – litteät näytöt, jotka pystyvät esittämään hyväksyttävällä toiminnallisuustasolla signaaleja automaattisista tietojenkäsittelykoneista

– –

– –

8528 59 70

– – – muut

– –

– –

9

Täytäntöönpanoasetuksella 2016/1821, jota sovellettiin vuonna 2017, ei muutettu täytäntöönpanoasetuksessa 2015/1754 säädettyä yhdistetyn nimikkeistön nimikettä 8526, mutta nimikettä 8528 muutettiin seuraavasti:

8528

Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennetuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallennus- tai toistolaittein

– –

– –

 

– muut monitorit

8528 52

– – jotka voidaan yhdistää suoraan nimikkeen 8471 automaattisiin tietojenkäsittelykoneisiin ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi näiden koneiden kanssa

– –

– –

8528 59 00

– – muut

– –

– –

Täytäntöönpanoasetus N:o 698/2012

10

Täytäntöönpanoasetuksen N:o 698/2012 1 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.”

11

Kyseisen asetuksen liitteessä säädetään seuraavaa:

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

– –

– –

– –

3. Monitoiminen laite (ns. moottoriajoneuvojen multimediakeskus), jollaista käytetään moottoriajoneuvoissa.

Siinä on yhdessä kotelossa yleisradiosignaalin vastaanottolaite, äänen ja videosignaalien toistolaite, radionavigointilaite ja värinestekidenäyttö (LCD), jonka kuvaruudun läpimitta on noin 18 cm (7 tuumaa) ja kuvasuhde 16:9.

Laitteessa on liittimiä, joilla vastaanotetaan videosignaaleja peruutuskameroiden tai DVB-T-virittimen kaltaisista ulkoisista lähteistä.

Laitteella voidaan myös toistaa ääntä ja kuvia muistikortilta.

Laite esitetään tullille yhdessä kahden kaukosäätimen kanssa.

Laitteeseen voidaan yhdistää lisänäyttö.

8528 59 70

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön c alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8528, 8528 59 ja 8528 59 70nimiketekstien mukaisesti.

Laite on suunniteltu suorittamaan eri toimintoja (äänen toistaminen, videosignaalien toistaminen, radionavigointi, yleisradiosignaalin vastaanottaminen, videokuvan näyttäminen), mutta yksikään näistä toiminnoista ei laitteen ulkomuoto ja toimintatapa huomioon ottaen anna laitteelle sen olennaista luonnetta.

Sen vuoksi laite on yhdistetyn nimikkeistön 3 yleisen tulkintasäännön c alakohdan mukaisesti luokiteltava CN-koodiin 8528 59 70 muuksi monitoriksi.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

12

Onlineshop pyysi 18.7.2016 ANAF-DGV:tä antamaan sitovan tariffitiedon laitteelle, jonka nimi on ”GPS PNI S 506 ‑navigointijärjestelmä”, ja se esitti, että kyseinen laite luokiteltaisiin yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 85269120, joka vastaa radionavigointivastaanottimia.

13

Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että kyseisessä laitteessa on neljä toimintoa, eli radionavigointitoiminto, audio- ja videosignaalien toistotoiminto, yleisradiotoiminto ja näyttötoiminto. Laitetta voidaan näin ollen käyttää GPS-navigointijärjetelmänä (GPS-yksikkö ja antenni ovat sisäänrakennettuja) mutta myös taulutietokoneena, ja siinä on useita lisävarusteita (kojelautaan kiinnitettävä teline, autossa käytettävä latausjohto ja tiedonsiirtokaapeli). Laite painaa 152 grammaa, ja sen mitat ovat 132 × 184 × 12 millimetriä.

14

ANAF-DGV antoi 23.12.2016 kantajalle sitovaa tariffitietoa koskevan päätöksen, jossa se luokitteli kyseisen laitteen yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 85285900 nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön c alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön perusteella. Kyseisessä päätöksessä viitattiin myös täytäntöönpanoasetukseen N:o 698/2012.

15

Kun Onlineshopin 11.1.2017 tekemä oikaisuvaatimus mainitusta päätöksestä hylättiin, se nosti 2.8.2017 kanteen ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa.

16

Kyseisen tuomioistuimen mukaan Onlineshop väittää pääasiassa kyseessä olevan laitteen luokittelemista yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 85269120 koskevan vaatimuksensa tueksi, että laitteen pääasiallinen toiminto on GPS-navigointi laitteeseen ennalta asennettujen kahden navigointisovelluksen avulla, kun taas ANAF-DGV katsoo, ettei mikään kyseisen laitteen toiminnoista anna sille sen olennaista luonnetta, ja siten laite on luokiteltava kyseeseen tulevista nimikkeistä numerojärjestyksessä viimeiseen, eli nimikkeeseen 8528, joka vastaa laitteen toimintoa videosignaalien monitorina.

17

Onlineshopin pyytämää luokittelua puoltaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan se, että Saksan, Ranskan ja Alankomaiden tulliviranomaiset ovat antaneet tämän luokituksen tavaroille, joilla on kyseisen yhtiön mukaan samankaltaisia toimintoja pääasiassa kyseessä olevan laitteen kanssa, sillä näiden tuotteiden pääasiallinen toiminto on GPS-navigointi. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa myös, että kun otetaan huomioon laitteen navigointitoiminnon erityisominaisuudet, laite on tarkoitettu käytettäväksi moottoriajoneuvossa, ja laitteen pieni koko (5 tuumaa, eli 12,7 cm) puoltaa sitä, että kuluttajan näkökulmasta laitetta käytetään ainoastaan toissijaisesti taulutietokoneena.

18

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, että ANAF-DGV viittasi 23.12.2016 päivätyssä sitovassa tariffitiedossa täytäntöönpanoasetuksen N:o 698/2012 säännöksiin, mutta se luokitteli pääasiassa kyseessä olevan laitteen täytäntöönpanoasetuksella 2016/1821 annetun yhdistetyn nimikkeistön toisinnon alanimikkeeseen 85285900, vaikka tämä asetus tuli voimaan vasta 1.1.2017. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että jos ANAF-DGV olisi todella käyttänyt perusteena täytäntöönpanoasetusta N:o 698/2012, kyseinen laite olisi pitänyt luokitella alanimikkeeseen 85285970.

19

Kyseinen tuomioistuin toteaa tältä osin, että ANAF-DGV perusteli viittaamista täytäntöönpanoasetukseen N:o 698/2012 sillä, että asetuksen liitteessä kuvattu kolmas tuote ”muistuttaa huomattavasti sitovaa tariffitietoa koskevan päätöksen kohteena olevaa tavaraa siltä osin kuin on kyse laitteen toiminnoista ja osista, ja tämän vuoksi asetukseen viitattiin yhtenä luokittelun oikeudellisista perusteista”.

20

Näin ollen ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, voidaanko täytäntöönpanoasetuksen N:o 698/2012 säännöksiä todella soveltaa pääasiassa, ja mikä olisi tässä tapauksessa säännösten soveltamisen seuraus siltä osin kuin kyseessä olevaa laitetta ei ole luokiteltu CN-koodin mukaisesti.

21

Tässä tilanteessa Curtea de Apel Bacău (Bacăun ylioikeus, Romania) päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1)

Onko [asetuksen N:o 2658/87] liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna [täytäntöönpanoasetuksella N:o 2016/1821], tarkoitettua yhdistettyä nimikkeistöä tulkittava siten, että nyt esillä olevassa riita-asiassa tarkoitetun GPS PNI S 506 ‑navigointijärjestelmän kaltaiset laitteet on luokiteltava tämän nimikkeistön alanimikkeeseen 852691, vai onko ne luokiteltava alanimikkeeseen 85269120 tai nimikkeen 8528 alanimikkeeseen 85285900?

2)

Ovatko myöhemmät, [täytäntöönpanoasetuksessa N:o 698/2012] ja [täytäntöönpanoasetuksessa N:o 459/2014] tarkoitetut yhdistetyn nimikkeistön versiot nyt esillä olevassa riita-asiassa esillä olevan navigointijärjestelmän kaltaisten laitteiden oikean tariffiluokituksen määrittelemisen kannalta merkityksellisiä siten, että niitä voidaan soveltaa analogisesti laitteisiin, jotka muistuttavat kyseessä olevaa navigointijärjestelmää, ja vahvistaako näiden säännösten analoginen soveltaminen tullihallinnon [yhdistetyn nimikkeistön] tulkintaa?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

22

Aluksi on syytä todeta, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan asiassa sovelletaan yhdistetyn nimikkeistön sitä toisintoa, joka oli voimassa kansallisen päätöksen, jolla riidanalainen tariffiluokittelu vahvistettiin, tekopäivänä (ks. vastaavasti tuomio 8.6.2006, Sachsenmilch, C-196/05, EU:C:2006:383, 18 kohta).

23

Vaikka täytäntöönpanoasetus 2016/1821, johon ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä viitataan, annettiin 6.10.2016, se tuli voimaan vasta 1.1.2017. Näin ollen kyseistä asetusta ei sovelleta pääasiassa, joka koskee 23.12.2016 annettua sitovaa tariffitietoa.

24

Siten nyt käsiteltävässä asiassa sovelletaan – kuten komissio väittää – yhdistetyn nimikkeistön sitä toisintoa, joka annettiin 6.10.2015 annetulla täytäntöönpanoasetuksella 2015/1754, jota sovellettiin vuonna 2016.

25

Verrattuna kyseiseen täytäntöönpanoasetukseen täytäntöönpanoasetuksella 2016/1821 ei muutettu yhdistetyn nimikkeistön alanimikettä 85269120, mutta sillä muutettiin sitä vastoin nimikkeen 8528 eräitä alanimikkeitä ja erityisesti viimeistä alanimikettä (muut), joka ei enää sisällä koodia 85285970, mutta se sisältää koodin 85285900.

26

Näin ollen on katsottava, että kysymyksillään, joita on aiheellista tarkastella yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko täytäntöönpanoasetuksella 2015/1754 annettua yhdistetyn nimikkeistön toisintoa tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen laite, jossa on radionavigointitoiminto, audio- ja videosignaalien toistotoiminto, yleisradiotoiminto ja näyttötoiminto sekä lisävarusteita, joiden avulla sitä voidaan käyttää moottoriajoneuvossa, kuuluu kyseisen nimikkeistön nimikkeeseen 85269120 vai nimikkeeseen 85285970.

27

Tässä yhteydessä on muistutettava, että yhdistetyn nimikkeistön yleisissä tulkintasäännöissä säädetään, että tavaroiden luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja että jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia (tuomio 15.11.2018, Baby Dan, C-592/17, EU:C:2018:913, 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28

Oikeusvarmuus ja valvonnan helppous edellyttävät, että tavaroiden tariffiluokittelun ratkaisevana luokitteluperusteena on yleensä oltava tavaroiden objektiivisesti todettavat ominaispiirteet ja ominaisuudet, sellaisina kuin ne on määritelty yhdistetyn nimikkeistön nimiketekstissä sekä nimikkeistön jaksojen tai ryhmien huomautusten tekstissä (tuomio 13.9.2018, Vision Research Europe, C-372/17, EU:C:2018:708, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29

Tavaran käyttötarkoitus voi olla objektiivinen luokitteluperuste sikäli kuin se kiinteästi liittyy kyseiseen tavaraan, jolloin liitynnän kiinteyttä on pystyttävä arvioimaan tavaran objektiivisten ominaispiirteiden ja ominaisuuksien mukaan (tuomio 22.3.2017, GROFA ym., C-435/15 ja C-666/15, EU:C:2017:232, 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tässä suhteessa merkityksellisiin seikkoihin kuuluvina seikkoina on arvioitava tarkoitusta, johon valmistaja on tarkoittanut kyseisen tavaran käytettäväksi, ja kyseisen tavaran käyttötapoja ja käyttöpaikkaa (tuomio 4.3.2015, Oliver Medical, C-547/13, EU:C:2015:139, 52 kohta).

30

Lisäksi yhdistetyn nimikkeistön toisen osan XVI jakson 3 huomautuksessa todetaan, että kone, joka on tarkoitettu suorittamaan kahta tai useampaa toisiaan täydentävää tai vaihtoehtoista toimintoa, luokitellaan yhdistelmän pääasiallisen toiminnon suorittavan osan tai koneen mukaisesti.

31

Unionin tuomioistuin on täsmentänyt tältä osin, että tavaran luokittelussa on välttämätöntä ottaa huomioon, mikä on kuluttajan mielestä pääasiallinen ja mikä toissijainen toiminto (tuomio 11.6.2015, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32

Nyt käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että – vastoin ANAF-DGV:n näkemystä – pääasiassa kyseessä olevan laitteen neljästä toiminnosta radionavigointi on pääasiallinen toiminto, kun otetaan huomioon kyseiselle laitteelle tarkoitettu käyttöpaikka sekä laitteelle tarkoitetut käyttötavat.

33

Lisäksi tämä pääasiallinen toiminto liittyy kiinteästi kyseiseen laitteeseen, koska se perustuu laitteen objektiivisiin ominaispiirteisiin ja ominaisuuksiin. Kyseinen laite on nimetty GPS-navigointijärjestelmäksi, mutta sitä on itse asiassa tarkoitus käyttää myös radionavigointimonitorina moottoriajoneuvoissa laitteeseen ennalta asennettujen kahden sovelluksen, joista toinen tosin vaatii langattoman verkkoyhteyden, sekä lisävarusteiden eli kojelautaan kiinnitettävän telineen ja autossa käytettävän latausjohdon, avulla.

34

Lisäksi ennakkoratkaisupyynnössä olevista tosiseikoista ilmenee, että tämän tuomion 26 kohdassa mainitut laitteen kolme muuta toimintoa antavat kyseiselle laitteelle ainoastaan lisäarvon, eikä mikään näistä toiminnoista voi yksinään olla ratkaiseva sen kannalta, hankkiiko kuluttaja laitteen.

35

Kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ensinnäkin toteaa, yleisradiotoiminnon merkitys on vähäinen, koska sitä ei käytetä yleisradiovastaanottimen avulla vaan FM-lähettimen avulla, jonka välityksellä laitteen sisäiseen tai ulkoiseen muistiin tallennettuja lauluja voidaan kuunnella ajoneuvon radion kautta.

36

Toiseksi audio- ja videosignaalien toistotoiminto on rajallinen, koska pääasiassa kyseessä olevassa laitteessa ei ole liittimiä, joilla voitaisiin vastaanottaa videosignaaleja ulkoisista lähteistä.

37

Kolmanneksi myös näyttötoiminto on rajallinen, kun otetaan yhtäältä huomioon näytön pieni koko (5 tuumaa, eli 12,7 cm), jonka vuoksi katsomismukavuus ei ole hyvä, ja toisaalta se, että vaikka kyseisellä toiminolla voidaan toistaa asennettuja sovelluksia tai videotiedostoja, laitteeseen ei voida yhdistää lisänäyttöä.

38

Kun otetaan huomioon laitteen pääasiallinen toiminto, pääasiassa kyseessä olevan kaltainen laite on luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 85269120, joka vastaa radionavigointivastaanottimia.

39

Tätä arviointia ei voida kyseenalaistaa tiedoilla, jotka koskevat täytäntöönpanoasetuksen N:o 698/2012, johon ennakkoratkaisupyynnössä viitataan, liitteessä olevan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 85285970 luokiteltua kolmatta tavaraa.

40

Tältä osin on syytä todeta, että oikeuskäytännössä katsotaan vakiintuneesti, että luokitteluasetus on soveltamisalaltaan yleinen, eli sitä ei sovelleta vain tiettyyn talouden toimijaan, vaan sitä sovelletaan kaikkiin tavaroihin, jotka ovat samanlaisia kuin tullikoodeksikomitean tutkimat tavarat. Kun luokitteluasetusta tulkittaessa määritetään, mikä on tällaisen asetuksen soveltamisala, on otettava huomioon muun muassa asianomaisen asetuksen perustelut (tuomio 22.3.2017, GROFA ym., C‑435/15 ja C‑666/15, EU:C:2017:232, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

41

Vaikka luokitteluasetusta ei voida välittömästi soveltaa tavaroihin, jotka eivät ole samanlaisia vaan ainoastaan vastaavia kuin se tavara, joka on luokitteluasetuksen kohteena, asetusta voidaan soveltaa analogisesti tällaisiin tavaroihin. Luokitteluasetuksen analoginen soveltaminen tässä asetuksessa tarkoitettuihin vastaaviin tavaroihin kuitenkin edistää yhdistetyn nimikkeistön johdonmukaista tulkintaa sekä taloudellisten toimijoiden yhdenvertaista kohtelua (tuomio 22.3.2017, GROFA ym., C‑435/15 ja C‑666/15, EU:C:2017:232, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

42

Luokitteluasetuksen analogista soveltamista varten vaaditaan lisäksi, että luokiteltavat tavarat ja luokitteluasetuksessa luokitellut tavarat ovat riittävän samankaltaisia. Tältä osin on otettava huomioon kyseisen asetuksen perustelut (tuomio 22.3.2017, GROFA ym., C‑435/15 ja C‑666/15, EU:C:2017:232, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

43

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, ettei nyt käsiteltävässä asiassa voida soveltaa suoraan täytäntöönpanoasetusta N:o 698/2012, koska kumpikaan pääasian asianosaisista ei väitä, että pääasiassa kyseessä oleva laite vastaa kyseessä olevan asetuksen liitteessä kuvattua kolmatta tuotetta, mutta kyseinen tuomioistuin tiedustelee, voidaanko kyseistä asetusta soveltaa analogisesti.

44

Kun otetaan huomioon ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen suorittama arviointi pääasiassa kyseessä olevaa laitetta koskevista tosiseikoista, on todettava, ettei kyseinen laite muistuta täytäntöönpanoasetuksen N:o 698/2012 liitteessä kuvattua kolmatta tuotetta siten, että kyseisen asetuksen analoginen soveltaminen olisi perusteltua.

45

Sen lisäksi, että viimeksi mainitussa tavarassa on todellinen yleisradiotoiminto, siinä on myös näyttötoiminnon vuoksi kuvaruutu, jonka läpimitta on 7 tuumaa, eli 18 cm, ja siihen voidaan yhdistää lisänäyttö. Laitteessa on myös liittimiä, joilla vastaanotetaan videosignaaleja peruutuskameroiden tai DVB-T-virittimen kaltaisista ulkoisista lähteistä. Lisäksi laitteeseen kuuluu kaksi kaukosäädintä.

46

Kuten tämän tuomion 35–37 kohdassa todetaan, pääasiassa kyseessä olevassa laitteessa ei ole tällaisia toimintoja, vaan sen suorituskyky on alhaisempi.

47

Näin ollen täytäntöönpanoasetusta N:o 698/2012 ei voida soveltaa suoraan eikä analogisesti pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen laitteeseen.

48

Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava, että täytäntöönpanoasetuksella 2015/1754 annettua yhdistetyn nimikkeistön toisintoa on tulkittava siten, että monitoiminen laite, jota käytetään moottoriajoneuvoissa ja jossa on – kuten pääasiassa kyseessä olevassa laitteessa – yhdessä kotelossa pääasiallisesta toiminnosta vastaava, laitteeseen ennalta asennettujen GPS-navigointisovellusten avulla toimiva radionavigointimonitori ja lisävarusteena yleisradiolähetin, audio- ja videosignaalien toistolaite sekä näyttö, jonka läpimitta on noin 5 tuumaa (12,7 cm), on luokiteltava kyseisen nimikkeistön alanimikkeeseen 85269120.

Oikeudenkäyntikulut

49

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

 

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

 

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.2015 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/1754, olevaa yhdistettyä nimikkeistöä on tulkittava siten, että monitoiminen laite, jota käytetään moottoriajoneuvoissa ja jossa on – kuten pääasiassa kyseessä olevassa laitteessa – yhdessä kotelossa pääasiallisesta toiminnosta vastaava, laitteeseen ennalta asennettujen GPS-navigointisovellusten avulla toimiva radionavigointimonitori ja lisävarusteena yleisradiolähetin, audio- ja videosignaalien toistolaite sekä näyttö, jonka läpimitta on noin 5 tuumaa (12,7 cm), on luokiteltava kyseisen nimikkeistön alanimikkeeseen 85269120.

 

Allekirjoitukset


( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: romania.