22.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/46


Kanne 24.10.2017 – Marinvest ja Porting v. komissio

(Asia T-728/17)

(2018/C 022/62)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Marinvest d.o.o. (Izola-Isola, Slovenia) ja Porting d.o.o. (Izola-Isola) (edustajat: asianajajat G. Cecovini Amigoni ja L. Daniele)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 27.7.2017 tehdyn Euroopan komission päätöksen C (2017) 5049 final (Valtiontuki SA.45220 (2016/FC) – Slovenia – Komunala Izola d.o.o:lle myönnetty väitetty tuki), joka annettiin Marinvestille ja Portingille tiedoksi 16.8.2017;

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteen kohteena on 27.7.2017 tehty Euroopan komission päätös C (2017) 5049 final (Valtiontuki SA.45220 (2016/FC) – Slovenia – Komunala Izola d.o.o:lle myönnetty väitetty tuki), joka annettiin Marinvestille ja Portingille tiedoksi 16.8.2017.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee sitä, että oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, koska riidanalaisessa päätöksessä on käytetty täysin uusia seikkoja, joita komissio ei maininnut kirjeessä, jossa se kehotti asianosaisia esittämään huomautuksensa, sekä perusoikeuskirjan 41 artiklassa vahvistetun hyvää hallintoa koskevan perusoikeuden loukkaamista, kontradiktorista menettelyä koskevan periaatteen loukkaamista ja asetuksen 2015/1589 24 artiklan 2 kohdan rikkomista

Uutuutena asetuksen N:o 659/1999 20 artiklan 2 kohdan alkuperäiseen sanamuotoon verrattuna asetuksen N:o 2015/1589 24 artiklan 2 kohdassa tunnustetaan asianomaisille (jotka ovat tehneet kantelun) oikeus esittää huomautuksia jo alustavassa tutkintamenettelyssä. Mainittu 24 artiklan 2 kohta on perusoikeuskirjan 41 artiklassa vahvistetun hyvää hallintoa koskevan perusoikeuden ja kontradiktorista menettelyä koskevan periaatteen erityinen sovellutus.

Nyt käsiteltävässä asiassa Marinvestin ja Portingin oikeuksia, jotka on taattu 24 artiklan 2 kohdassa, on loukattu vakavalla tavalla. On totta, että komissio on kehottanut 14.2.2017 päivätyllä kirjeellä kantajia esittämään huomautuksensa ja että Marinvest ja Porting ovat ilmaisseet kantansa kyseiseen kirjeeseen sisältyvästä arvioinnista. Komissio on tämän jälkeen kuitenkin perustanut riitautetun lopullisen päätöksen täysin seikkoihin, joita ei edes mainita 14.2.2017 päivätyssä kirjeessä ja joihin kantajat eivät ole voineet ottaa kantaa.

2)

Toinen kanneperuste, joka koskee sitä, että oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, mikä johtuu siitä, että kantajilta on evätty oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ja tulla kuulluksi ennen lopullisen päätöksen tekemistä, perusoikeuskirjan 41 artiklassa vahvistetun hyvää hallintoa koskevan perusoikeuden loukkaamista, kontradiktorista menettelyä koskevan periaatteen loukkaamista, asetuksen 2015/1589 24 artiklan 2 kohdan rikkomista ja perustelujen puuttumista nyt käsiteltävässä asiassa

Kantelijat pyysivät saada tutustua Slovenian viranomaisten komissiolle toimittamiin asiakirjoihin ja saada tavava komission yksiköitä voidakseen toimittaa tarvittavat selvitykset, erityisesti kantelun kohteena olevien toimenpiteiden vaikutuksista kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komissio teki riidanalaisen päätöksen lähettämättä ensin pyydettyjä asiakirjoja ja järjestämättä mitään tapaamisia kantelijoiden kanssa. Tällä tavoin toimiessaan se on rikkonut asetuksen 2015/1589 24 artiklan 2 kohtaa, tulkittuna perusoikeuskirjan 41 artiklan ja kontradiktorista menettelyä koskevan periaatteen kanssa.

Kantelijoiden mahdollisuus esittää huomautuksia komission alustavasta arvioinnista 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti edellyttää välttämättä oikeutta saada tutustua asiakirja-aineistoon ja pyytää komissiolta tapaamista. Koska nämä edellytykset liittyvät läheisesti toisiinsa, ne ovat saman perusoikeuden ilmentymiä. Nyt käsiteltävässä asiassa näiden oikeuksien epäämistä ei ole perusteltu.

3)

Kolmas kanneperuste, joka koskee valtiontuen käsitteen virheellistä tulkintaa suhteessa rajat ylittävälle kaupalle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia koskevaan edellytykseen, SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkomista, komission valtiontukitiedonannon rikkomista, luottamuksensuojan yleisen periaatteen loukkaamista ja perustelujen puuttumista nyt käsiteltävässä asiassa

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön ja komission valtiontukitiedonannon mukaan tuensaajayhtiön suhteellisen vaatimaton koko ei sulje ennalta pois mahdollisuutta, että tuki voi vaikuttaa haitallisesti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Julkisella tuella, joka on myönnetty yritykselle, joka tarjoaa palveluja ainoastaan paikallisella tai alueellisella tasolla mutta ei alkuperämaansa ulkopuolella, voi kuitenkin olla vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, jos muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneet yritykset voivat tarjota tällaisia palveluja (myös sijoittautumisoikeuden avulla) eikä tällainen mahdollisuus ole pelkästään hypoteettinen.

Komissio on jättänyt täysin huomiotta sen, että Marinvest ja Porting ovat kokonaan Italiaan sijoittautuneen Altan Prefabbricati -nimisen yhtiön omistuksessa. Viimeksi mainittu yhtiö on tehnyt huomattavia investointeja Marina d’Isolan sataman rakentamista varten, ja mainittua hanketta hallinnoivat nyttemmin sen tytäryhtiöt SEUT 49 artiklassa tarkoitetun sijoittautumisoikeuden nojalla.

4)

Neljäs kanneperuste, joka koskee valtiontuen käsitteen virheellistä tulkintaa kilpailun vääristymistä ja rajat ylittävälle kaupalle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia koskevan edellytyksen osalta, tosiseikkojen virheellistä arviointia ja vääristämistä sekä perustelujen puuttumista nyt käsiteltävässä asiassa

Komissio katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että jäsenvaltioiden väliselle kaupalle ei ole aiheutunut vahinkoa ja keskitti arvionsa pääasiallisesti siihen seikkaan, että Komunala Izolan tarjoamat palvelut eivät olleet omiaan houkuttelemaan kilpailevien yritysten tarjoamien palvelujen mahdollisia asiakkaita.

Komission arvio tosiseikoista on virheellinen. Marinvestin ja Portingin vierasvenesataman vieressä on toinen satama, jossa toimintaa harjoittaa tuensaajayritys (Komunala Izola), joka tarjoaa vastaavia palveluja ja tarjolla on 505 venepaikkaa, joita mainostetaan myös italiaksi internet-sivustolla kaikille mahdollisesti kiinnostuneille tahoille.