18.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 437/37


Kanne 13.10.2017 – M-Sansz v. komissio

(Asia T-709/17)

(2017/C 437/45)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (Pécs, Unkari) (edustaja: asianajaja L. Szabó)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan ensisijaisesti, että 20.7.2011 tehdyssä komission päätöksessä SA. 29432 – CP 290/2009 – Unkari – Syrjivien säännösten vuoksi mahdollisesti sääntöjenvastaiseksi katsottava tuki rajoitetusti työkykyisten työntekijöiden työllistämiseen ja 25.1.2017 tehdyssä komission päätöksessä SA.45498 (FC/2016) – OPS Újpest-lift Kft.:n kantelu vuosina 2006–2012 sellaisille yrityksille myönnetyistä valtiontuista, jotka työllistävät rajoitetusti työkykyisiä työntekijöitä, (jäljempänä kanteen kohteena olevat päätökset) ei todeta SEUT 107 artiklan 1 kohdan mukaisesti valtiontukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille

toteamaan toissijaisesti, että kanteen kohteena olevat päätökset eivät ole kantajaa oikeudellisesti sitovia, koska ne eivät koske sitä suoraan ja erikseen, vahingonkorvausvaatimusta koskevassa oikeudenkäynnissä, jonka tämä on pannut vireille Emberi Erőforrások Minisztériumia (työvoimaministeriö, Unkari) vastaan Fővárosi Törvényszékissä (pääkaupunkiseudun ylempi oikeusaste, Budapest), joka käsittelee asiaa numerolla 23. P. 25.843/2016, koska korvausvaatimus on perustettu SEUT 107 artiklan 1 kohdan eikä SEUT 107 artiklan 3 kohdan rikkomiseen.

toteamaan siltä varalta, että kanteen kohteena olevat päätökset katsotaan kantajaan nähden oikeudellisesti velvoittaviksi korvausvaatimusta koskevassa oikeudenkäynnissä, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, että kanteen kohteena olevat päätökset ovat pätemättömiä, koska Unkarin viranomaisten myöntämä valtiontuki on SEUT 107 artiklan 1 kohdan vastainen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seuraaviin oikeudellisiin perusteisiin:

1)

Ensimmäisen vaatimuksen oikeudellinen peruste:

Kanteen kohteena olevissa päätöksissä ei ole todettu valtiontuen soveltuvuutta SEUT 107 artiklan 1 kohdan perusteella. Tästä syystä mainittuja päätöksiä ei voida pitää kantajaan nähden oikeudellisesti sitovina tämän Emberi Erőforrások Minisztériumia vastaan Fővárosi Törvényszékissä vireille panemassa korvausvaatimusta koskevassa oikeudenkäynnissä.

2)

Toisen vaatimuksen oikeudellinen peruste:

Komissio on kanteen kohteena olevissa päätöksissä todennut valtiontuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi SEUT 107 artiklan 3 kohdan eikä SEUT 107 artiklan 1 kohdan, johon kantaja on vedonnut, perusteella. Päätöksillä ei siis ole merkitystä mainitussa kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan korvausvaatimusta koskevan asian oikeudellisten perusteiden osalta, eivätkä ne sido kantajaa oikeudellisesti.

3)

Kolmannen vaatimuksen oikeudellinen peruste:

Kantajan mukaan kanteen kohteena olevat päätökset ovat pätemättömiä, koska Unkarin viranomaiset ovat myöntäneet SEUT 107 artiklan 1 kohdan vastaisen valtiontuen, mistä komissiolle olisi SEUT 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti pitänyt antaa tieto. Tuen sääntöjenvastaisuuden perusteeksi kantaja viittaa valtiontuen käsitteestä SEUT 107 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun komission tiedonantoon (1) ja 6.8.2008 annettuun tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi [SEUT 107] ja [SEUT 108] artiklan mukaisesti komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (2).


(1)  EUVL 2016, C 262, s. 1.

(2)  EUVL 2008, L 214, s. 3.