16.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/30


Kanne 21.7.2017 – Shindler ym. v. neuvosto

(Asia T-458/17)

(2017/C 347/39)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia) ja 12 muuta kantajaa (edustaja: asianajaja J. Fouchet)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kyseisen jäsenvaltion Euroopan unionista eroamiseen sovellettavia yksityiskohtaisia määräyksiä koskevan sopimuksen tekemiseksi annetun Euroopan unionin neuvoston päätöksen (EU, Euratom) XT 21016/17 ja kyseisen päätöksen XT 21016/17 liitteen ADD 1 REV 2, jotka on hyväksytty 22.5.2017

ja siten

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut, joihin sisältyy 5 000 euroa asianajokuluja

varaamaan erityisesti SCP CORNILLE-POUYANNElle, Bordeaux'n asianajajayhteisöön kuuluville asianajajille, tilaisuuden esittää unionin yleisen tuomioistuimen määräämässä istunnossa kaikki tarpeelliset huomautukset.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kyseisen jäsenvaltion Euroopan unionista eroamiseen sovellettavia yksityiskohtaisia määräyksiä koskevan sopimuksen tekemiseksi annetun Euroopan unionin neuvoston päätöksen (EU, Euratom) XT 21016/17 ja kyseisen päätöksen XT 21016/17 liitteen ADD 1 REV 2, jotka on hyväksytty 22.5.2017 (jäljempänä riidanalainen päätös), ulkoiseen lainvastaisuuteen. Tämä kanneperuste jakautuu kahteen osaan:

Kanneperusteen ensimmäinen osa, joka perustuu Euratom-sopimuksen rikkomiseen, koska riidanalaisessa päätöksessä ja sen liitteessä edellytetään, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan atomienergiayhteisöstä tapahtuu automaattisesti samanaikaisesti sen erotessa Euroopan unionista eikä siihen sovelleta erillistä eroamis- ja neuvottelumenettelyä.

Kanneperusteen toinen osa, joka perustuu unionin ja jäsenvaltioiden välisen toimivallanjaon loukkaamiseen, koska riidanalaisessa päätöksessä ja sen liitteessä annetaan unionille poikkeuksellinen horisontaalinen toimivalta neuvottelujen aloittamiseen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamista koskevasta sopimuksesta ja suljetaan pois mahdollisuus tehdä sopimus sekasopimuksena, jolloin lopullista sopimusta ei ole tarkoitus ratifioida jäsenvaltioiden toimesta.

2.

Toinen kanneperuste, joka perustuu riidanalaisen päätöksen sisäiseen lainvastaisuuteen ja jakautuu kolmeen osaan:

Kanneperusteen ensimmäinen osa, joka perustuu yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaamiseen, koska vastaaja on riidanalaisen päätöksen ja sen liitteen antaessaan hyväksynyt eroamismenettelyn aloittamisen ilman, että ulkomaille muuttaneet unionin kansalaiset olisivat voineet ilmaista mielipidettään siitä, että he mahdollisesti menettävät asemansa unionin kansalaisina. Oikeutta tulla kuulluksi ja oikeutta ilmaista mielipiteensä äänestämällä vaaleissa Euroopan tasolla on siten loukattu. Riidanalaisella päätöksellä sallitaan siten, että on olemassa toisen luokan kansalaisia, jotka ovat menettäneet äänioikeutensa käytettyään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, joten päätöksessä ei ole noudatettu kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Kantajat katsovat, että unionin kansalaisia on syrjitty heidän asuinpaikkansa perusteella.

Kanneperusteen toinen osa, joka perustuu SEUT 203 artiklan rikkomiseen, koska riidanalainen päätös merkitsee Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisten maiden ja alueiden eroamista unionista ilman, että näiden maiden ja alueiden asukkailla on ollut mahdollisuutta äänestää eroamisesta EUT-sopimuksessa määrätyistä assosiaatiota koskevista säännöistä, ja ilman, että päätöksessä mainittaisiin näitä maita ja alueita koskevasta SEUT 203 artiklan mukaisesta erityismenettelystä, joten riidanalaisella päätöksellä loukataan SEUT 199 artiklan mukaista sijoittautumisvapautta.

Kanneperusteen kolmas osa, joka perustuu oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden loukkaamiseen, koska kantajat katsovat, että lopputulokseltaan epävarmojen neuvottelujen aloittamisella eroamissopimuksesta on merkittävä vaikutus kantajille unionin oikeuden perusteella kuuluvia oikeuksia koskeviin sääntöihin, vaikka he ovat perustaneet yksityis- ja perhe-elämänsä toiseen jäsenvaltioon käyttämällä liikkumisvapauttaan. Riidanalainen päätös ei siten täytä oikeussääntöjen ennustettavuuden vaatimusta, jota oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet edellyttävät, ja päätöksellä loukataan myös yksityis- ja perhe-elämän suojaa.