17.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 231/41


Kanne 16.5.2017 – Région Île-de-France v. komissio

(Asia T-292/17)

(2017/C 231/51)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Région Île-de-France (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja J.-P. Hordies)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Ranskan Région Île-de-Francen alueella toimivien linja-autoliikenneyritysten hyväksi käyttöön ottamasta valtiontukijärjestelmästä 2.2.2017 tehdyn Euroopan komission päätöksen (SA.26763 – (2014/C) siltä osin kuin kyseinen järjestelmä luokiteltiin valtiontueksi

velvoittamaan komission korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu siihen, että komissio kieltäytyi luokittelemasta tukea voimassa olevaksi tueksi.

2)

Toinen kanneperuste perustuu riidanalaisen päätöksen perustelujen puutteellisuuteen. Se jakautuu kahteen osaan, joista

ensimmäinen koskee valikoivuuskriteeriä koskevien perustelujen puutteellisuutta ja

toinen perusteetonta taloudellista etua koskevien perustelujen puutteellisuutta.