3.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 213/39


Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-197/17

( Euroopan unionin virallinen lehti, C 151, 15. toukokuuta 2017 )

(2017/C 213/53)

Virallisessa lehdessä asiassa T-197/17 Abel ym. v. komissio julkaistu tiedonanto oikaistaan seuraavasti:

Kanne 28.3.2017 – Abel ym. v. komissio

(Asia T-197/17)

(2017/C 151/59)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Marc Abel (Montreuil, Ranska) ja 1 428 muuta kantajaa (edustaja: asianajaja J. Assous)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan Euroopan komission menettelyn lainvastaiseksi

toteamaan, että kantajille on aiheutunut vahinkoa asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 20.4.2016 annetusta komission asetuksen (EU) N:o 2016/646 antamisesta

velvoittamaan Euroopan komission maksamaan kantajille 1 000 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta, joka johtuu mainitun asetuksen antamisesta, ja yhden euron symbolisena korvauksena aineellisesta vahingosta

antamaan määräyksen, jolla Euroopan komissio velvoitetaan alentamaan välittömästi asetuksessa (EU) N:o 2016/646 säädetty ”lopullisen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku” tunnusluvuksi 1 ja luopumaan ”väliaikaisen vaatimustenmukaisuuden tunnusluvusta”2,1

velvoittamaan Euroopan komissio korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat seuraaviin kanneperusteisiin:

1)

Vastaaja teki virheitä, kun se antoi edellä mainitun asetuksen käyttämällä toimivaltaa, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto olivat siirtäneet sille moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20.6.2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 715/2007 (EUVL 2007, L 171, s. 1) menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28.6.1999 tehdyn neuvoston päätöksen N:o 1999/468/EY mukaisesti. Näitä virheitä ovat

ympäristöasioita koskevien unionin primäärioikeuden ja johdetun oikeuden säännösten rikkominen

unionin oikeuden toissijaisten oikeussääntöjen, kuten ympäristöpolitiikan yleisten periaatteiden eli ympäristönsuojelun tason säilyttämisen periaatteen, ennalta varautumisen periaatteen, ennalta ehkäisyn periaatteen, ympäristövahinkojen torjumista ensisijaisesti niiden lähteellä koskevan periaatteen ja saastuttaja maksaa -periaatteen loukkaaminen

menettelysääntöjen kiertäminen, koska komission ei olisi pitänyt soveltaa valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä muuttaakseen asetuksen (EU) N:o 715/2007 olennaista osaa

olennaisten menettelymääräysten rikkominen, koska mainittu asetus ei ole saanut osakseen demokratian takeita, jotka Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettely tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa tarjoaa.

2)

On olemassa todellinen ja varma vahinko sekä suora syy-yhteys komission menettelyn ja väitetyn vahingon välillä.