4.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/63


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.11.2018 – Stichting Against Child Trafficking v. komissio

(Asia T-658/17) (1)

((Kumoamiskanne ja laiminlyöntikanne - Oikeushenkilö, joka on ilmoittanut OLAFille mahdollisesti moitittavista menettelyistä - OLAFin päätös olla aloittamatta tutkimusta - Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena - Tutkimatta jättäminen - Oikeudenkäyntikulut - Oikeudenmukaisuus - Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 1 kohta))

(2019/C 44/82)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Stichting Against Child Trafficking (Nijmegen, Alankomaat) (edustaja: asianajaja E. Agstner)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Baquero Cruz ja C. Tritz)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 ja SEUT 265 artiklaan perustuva kanne, jolla vaaditaan yhtäältä kumoamaan Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 3.8.2017 tekemä päätös olla aloittamatta hallinnollista tutkintaa asiassa OC/2017/0451 ja toisaalta OLAFin velvoittamista aloittamaan hallinnollinen tutkinta ja tutkinnan tuloksista riippuen siirtämään asia kansallisille oikeusviranomaisille rikosoikeudenkäyntiä varten ja/tai Euroopan unionin toimielimille hallinnollista menettelyä varten.

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Stichting Against Child Trafficking velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 402, 27.11.2017.