26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/17


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italia) on esittänyt 20.12.2017 – EN.SA. Srl v. Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Asia C-712/17)

(2018/C 112/23)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Pääasian asianosaiset

Valittaja: EN.SA. Srl

Vastapuoli: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kansallinen lainsäädäntö, joka perustuu 26.10.1972 annetun tasavallan presidentin asetuksen nro 633/72 19 §:n (Vähennykset) ja 21 §:n (Liiketoimista laskuttaminen) 7 momentin sekä 18.12.1997 annetun asetuksen nro 471 6 §:n (Liiketoimien dokumentointia, kirjaamista ja yksilöintiä koskevien velvollisuuksien laiminlyönti) 6 momentin soveltamiseen, yhdenmukainen unionin tuomioistuimen määrittämien arvonlisäveroa koskevien yhteisön periaatteiden kanssa tilanteessa, jossa tekaistuina pidettyjä liiketoimia, jotka eivät ole aiheuttaneet vahinkoa veronsaajalle eivätkä ole tuottaneet minkäänlaista verotuksellista etua veronmaksajalle, kun kansallisten säännösten samanaikaisesta soveltamisesta seuraa

a)

sellaisen veron toistuva vähennyskelvottomuus, jonka luovutuksensaaja on maksanut ostoista kunkin sellaisen riitautetun liiketoimen yhteydessä, joka koskee samaa toimijaa ja samaa veron perustetta;

b)

veron soveltaminen ja veron maksaminen luovuttajalle (sekä perusteettoman maksun palautusoikeuden menettäminen) vastaavien myyntitoimien osalta, joita myös pidetään tekaistuina;

c)

vähennyskelvottomaksi todetun ostoja koskevan veron määrää vastaavan seuraamuksen määrääminen?