12.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 52/22


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD) (Portugali) on esittänyt 28.11.2017 – Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asia C-672/17)

(2018/C 052/32)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko verotuksen neutraalisuuden periaate ja 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 90 artikla esteenä arvonlisäverosta annetun Portugalin lain 78 §:n 11 momentin kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jota tulkitaan siten, ettei arvonlisäveron oikaiseminen ole sallittua maksun jäädessä suorittamatta, ennen kuin veron kumoamisesta on ilmoitettu verovelvolliselle tavaran tai palvelun ostajalle alun perin suoritetun vähennyksen oikaisemiseksi?

2)

Jos vastaus on myöntävä, ovatko verotuksen neutraalisuuden periaate ja neuvoston direktiivin 2006/112/EY 90 artikla esteenä arvonlisäverosta annetun Portugalin lain 78 §:n 11 momentin kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jota tulkitaan siten, ettei veron oikaiseminen ole sallittua maksun jäädessä suorittamatta, kun veron kumoamisesta ei ole ilmoitettu verovelvolliselle tavaran tai palvelun ostajalle arvonlisäverosta annetun lain 98 §:n 2 momentissa säädetyssä veron vähentämisen määräajassa?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).