18.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Italia) on esittänyt 31.5.2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA ym. v. Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA ja Regione Liguria

(Asia C-328/17)

(2017/C 309/31)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA ja Tpl Linea Srl

Vastaajat: Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA ja Regione Liguria

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/665/ETY (1) 1 artiklan 1, 2 ja 3 kohta ja 2 artiklan 1 kohdan b alakohta esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan mahdollisuus kilpailumenettelyn riitauttamiseen on vain niillä taloudentoimijoilla, jotka ovat esittäneet itse kilpailua koskevan osallistumishakemuksen, siinäkin tapauksessa, että kanteella pyritään vastustamaan menettelyä alusta alkaen, koska toimiluvan saaminen olisi tarjouspyyntöä koskevien sääntöjen vuoksi erittäin epätodennäköistä?


(1)  EYVL 1989, L 395, s. 33.