19.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 195/15


Kanne 7.4.2017 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-181/17)

(2017/C 195/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Hottiaux ja J. Rius)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisesti on todettava, ettei Espanjan kuningaskunta ole noudattanut maantieliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä annetun asetuksen (EY) N:o 1071/2009 3 artiklan ja 5 artiklan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan asettaessaan ajoneuvojen vähimmäismäärän julkisen liikenteen harjoittamista koskevan luvan saamiseksi

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Euroopan komission Espanjan kuningaskuntaa vastaan nostamassa kanteessa on kyse maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta 21.10.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51) (1) soveltamisesta.

Komissio katsoo, ettei Espanjan kuningaskunta ole noudattanut mainitun asetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 5 artiklan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan asettaessaan julkisen liikenteen harjoittamista koskevan luvan saamisen edellytykseksi sen, että yrityksillä on käytössään vähintään kolme ajoneuvoa.


(1)  EUVL 2009, L 300, s. 51