3.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 213/17


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) on esittänyt 10.3.2017 – Luigi Bisignani v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

(Asia C-125/17)

(2017/C 213/21)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria provinciale di Roma

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Luigi Bisignani

Vastapuoli: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 64 artikla, suhteessa sitä edeltävään 63 artiklaan ja sitä seuraavaan 65 artiklaan, sekä 15.2.2011 annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU, (1) joissa sallitaan se, että kansallisessa lainsäädännössä pidetään voimassa 31.12.1993 voimassa olleet, pääomanliikkeitä kolmansiin maihin tai kolmansista maista koskevat rajoitukset mahdollisten jäsenvaltioille aiheutuvien tulonmenetysten ehkäisemiseksi ja näytön keräämiseksi sellaisten liiketoimien sääntöjenvastaisuudesta tai laittomuudesta, jotka vaikuttavat olevan ristiriidassa verolainsäädännön kanssa tai rikkovan sitä, ja se, että verovelvollisia kohdellaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti eri tavoin heidän asuinpaikkansa tai heidän pääomansa sijoituspaikan perusteella, esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa 6.8.2013 annetun lain nro 97 (eurooppalaki (legge europea) 2013) 9 §:n 1 momentin c ja d kohdalla on, ainakin molempien osapuolten tulkinnan mukaan, lopullisesti kumottu (eikä ainoastaan uudelleen muotoiltu) 28.6.1990 annetun asetuksen (decreto-legge) nro 167, joka on muutettuna muunnettu laiksi 4.8.1990 annetulla lailla nro 227, 4 ja 5 §:ssä tarkoitettua ja rangaistavaksi säädettyä vero-oikeudellista rikkomusta koskeva tekonimike, tekemättä sitä paitsi eroa siinä, onko kyseessä pääomien liikkuvuus unionin jäsenvaltioiden välillä vai unionin jäsenvaltioiden ja suotuisamman verokohtelun maiden tai alueiden välillä?


(1)  Hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta 15.2.2011 annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU (EUVL 2011, L 64, s. 1).