22.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/8


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Suceava (Romania) on esittänyt 14.2.2017 – SC Zabrus Siret SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

(Asia C-81/17)

(2017/C 161/11)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Suceava

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SC Zabrus Siret SRL

Vastapuoli: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko direktiivi 2006/112/EY (1) sekä verotuksen neutraalisuuden periaate ja suhteellisuusperiaate pääasian kaltaisissa olosuhteissa esteenä sellaiselle hallinnolliselle käytännölle ja/tai kansallisten säännösten tulkinnalle, jolla estetään arvonlisäveron palautusoikeuden toteaminen ja myöntäminen, kun se perustuu sellaisia liiketoimia koskevien virheiden oikaisuun, jotka on tehty tarkastusjaksoa edeltäneellä ajanjaksolla, johon kohdistuneen verotarkastuksen päätteeksi veroviranomaiset eivät ole havainneet sellaisia poikkeavuuksia, joiden vuoksi arvonlisäveron peruste olisi muuttunut, vaikka kyseisiä säännöksiä tulkitaan niin, että veroviranomaiset voivat viranomaisten ja valtion laitosten välillä tehdyn yhteistyön kautta myöhemmin saatujen täydentävien tietojen perusteella ottaa uudelleen tarkasteltavaksi ajanjakson, johon on jo aiemmin kohdistunut verotarkastus?

2)

Onko direktiiviä 2006/112/EY sekä verotuksen neutraalisuuden periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta tulkittava niin, että ne ovat pääasian kaltaisissa olosuhteissa esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa evätään mahdollisuus oikaista arvonlisäveroilmoitusten kirjoitus- ja laskuvirheet sellaisten verokausien osalta, joihin on kohdistunut verotarkastus, lukuun ottamatta tapausta, jossa oikaisu tehdään verotarkastusviranomaisen aiemman tarkastuksen yhteydessä tiedoksi antaman toimenpiteitä koskevan päätöksen perusteella?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).