12.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 270/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 18.6.2019 — Itävallan tasavalta v. Saksan liittotasavalta

(asia C-591/17) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - SEUT 18, SEUT 34, SEUT 56 ja SEUT 92 artikla - Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa säädetään henkilöajoneuvojen infrastruktuurin käytöstä perittävästä maksusta - Tilanne, jossa tässä jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen omistajat on vapautettu ajoneuvoverosta tätä maksua vastaavan määrän osalta)

(2019/C 270/04)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Itävallan tasavalta (asiamiehet: G. Hesse, J. Schmoll ja C. Drexel)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze ja S. Eisenberg, avustajanaan C. Hillgruber, Rechtsanwalt)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: J. Langer, J. M. Hoogveld ja M. K. Bulterman)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Tanskan kuningaskunta (asiamiehet: J. Nymann-Lindegren ja M. Wolff)

Tuomiolauselma

1)

Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut SEUT 18, SEUT 34, SEUT 56 ja SEUT 92 artiklan mukaisia velvoitteitaan, kun se on ottanut käyttöön henkilöajoneuvojen infrastruktuurin käyttömaksun ja säätänyt samanaikaisesti Saksassa rekisteröityjen ajoneuvojen omistajien hyväksi ajoneuvoverovapautuksesta, jonka määrä vastaa vähintään maksetun maksun määrää.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Saksan liittotasavalta velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa Itävallan tasavallan oikeudenkäyntikuluista, ja se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

4)

Itävallan tasavalta vastaa neljäsosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

5)

Alankomaiden kuningaskunta ja Tanskan kuningaskunta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 402, 27.11.2017.